Dnevni red 345. sjednice Vlade FBiH

 • 29.12.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 343. sjednica – tematske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.12.2022. godine i Zapisnika 344. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.12.2022. godine

  2. Prednacrt zakona o informacionoj sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene Zakona o lovstvu, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Zenica

  4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija

  5. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele

  6. Prijedlozi uredbi:

  a) Prijedlog uredbe o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad

  b) Prijedlog uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektroničke proizvode

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  8. Prijedlozi akata

  a) Prijedlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog teksta obavještenja o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo

  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

  10. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u svrhu finansijske pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini mostarskoj za sanaciju štete i nastavak radova na obnovi Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru)

  b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u svrhu finansijske pomoći Medžlisu Islamske zajednice Gradačac u projektu rekonstrukcije Sviračke džamije u Gradačcu)

  c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u svrhu finansijske pomoći Vrhbosanskoj nadbiskupiji Župe sv. Ante Padovanskog za sanaciju u ratu oštećenog krova i fasade postojeće zgrade župnog dvora Sv. Ante Padovanskog u Bugojnu)

  d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u svrhu finansijske pomoći Jevrejskoj općini Sarajevo za sufinansiranje sanacije fasade Aškenaske sinagoge u Sarajevu)

  11. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za uvezivanje radnog staža“

  12. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža“

  13. Prijedlog odluke o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

  14. Prijedlog odluke o odobravanju Srednjoročnog Plana razvoja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2022. - 2024. godina

  15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo o dodjeli nagrade za izuzetne rezultate poslovanja

  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2022. godinu

  17. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Prenj

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti na sponzorstvo Hrvatskog sportskog kluba "Zrinjski" Mostar i Nogometnog kluba "Široki Brijeg"

  19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

  20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromontarnih statistika" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

  23. Godišnji izvještaj o upravljanju garancijskim fondom za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija o pokretanju inicijative za kreditno zaduženje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje Projekata "Unapređenje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini", sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o pokretanju inicijative za kreditno zaduženje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), za Projekat „Finansiranja razvojne politike zdravstvenog sektora“, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta, o stanju u Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o., sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - novembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Verifikacija odgovora na tužbu u upravom sporu po tužbi Alibašić Emine iz Živinica, zastupanoj po punomoćniku Balijagić Faruku, advokatu iz Tuzle, a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-27-1054/2022 od 27.10.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i hercegovine Crvenom krstu/križu Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Uredbe o programu podrške stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, sa Prijedlogom zaključka

  30. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  31. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  32. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

  33. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta

  34. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

  35. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

  36. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa razdjela 15. glava 1506. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo, 1509. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać i razdjela 51 glava 5101 – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na razdjel 15. glava 1503. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog Busovača, 1504. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog Mostar, 1505. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog Orašje, 1507. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog Tuzla, 1508. Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica, 1501. Federalno ministarstvo pravde i razdjel 51 glava 5102 – Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

  37. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

  38. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park Una d.o.o. Bihać o imenovanju direktora Javnog preduzeća Nacionalni park Una d.o.o. Bihać

  39. Informacija o realizaciji odluka o odobravanjui utrošku sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje projekta "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine" - WATSAN FBiH, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija o realizaciji Projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede – (Rural Enterprises and Agricultural Development Project – READP: IFAD Loan NO 2000002300), sa Prijedlogom zaključka

  41. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“

  42. Informacija u vezi sa zahtjevima kolektiva i drugih subjekata koji u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose za produženje roka važenja iz Zaključka V. broj: 422/2022 od 29.03.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka