Dnevni red 342. sjednice Vlade FBiH

 • 15.12.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 341. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 08.12.2022. godine i Zapisnika 272. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.12.2022. godine telefonskim putem

  a) Verifikacija rješenja o formiranju Radne grupe za implementiranje dorada informacionog sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH

  2. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) (druge izmjene i dopune) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH za 2022. godinu (druge izmjene i dopune)

  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (druge izmjene i dopune) Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) (druge izmjene i dopune) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH za 2022. godinu (druge izmjene i dopune)

  3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima, uslovima za sticanje službenih zvanja i oznakama zvanja zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH – Gas d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH – Gas d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH – Gas d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH – Gas d.o.o. Sarajevo

  8. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru „Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu“, krajnjim korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine

  9. Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjenama i dopuni Ugovornog sporazuma o centralnom nadzoru

  11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

  13. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva broj 15, Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

  14. Prijedlog odluke o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, službama i drugim tijelima čiji je osnivač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe

  16. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona Federacije Bonse i Hercegovine, općina Federacije Bosne i Hercegovine i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  18. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima za uvezivanje radnog staža", sa Prijedlogom zaključka

  19. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge-transparetnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" za mjesec novembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  20. Izvještaj o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  21. Informacija o aktivnostima na realizaciji dodijeljenih sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2022/23. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka V. broj: 820/2022 od 02.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka (Zaduženje Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zatraži od privrednih društava dostavljanje dopunjenih planova i da uspostave sistem praćenja realizacije dostavljenih planova, a sa ciljem postizanja efekata finansijske konsolidacije)

  24. Informacija o polugodišnjem Izvještaju o radu i poslovanju Operatora za Obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za period januar - juni 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o Izvještaju o radu Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u vezi Prijedloga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje likvidacionog postupka nad privrednim društvom Remontni zavod d.d. Travnik, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom punomoći

  27. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Sporazuma o izmirenju dugovanja po Ugovoru o kreditu broj: KSN 04/19 koji je zaključen između „UNION BANKE“ d.d. Sarajevo i Društva „MUCIĆ&CO“ d.o.o. Ljubuški, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o završnim procjenama stanja donesenim na Međunarodnoj konferenciji „Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini“, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija Federalnog pravobranilaštva u vezi molbe Tatjane Bilić iz Livna putem punomoćnika iz Zajedničke advokatske kancelarije Jelena Gagro i Nina Prskalo, advokata iz Čitluka, za otpis zakonskih zateznih kamata na glavni dug utvrđen u Presudi Općinskog suda u Livnu, broj: 68 0 P 042170 17 P, a koja je potvrđena Presudom Kantonalnog suda u Livnu, broj: 68 0 P 42170 17 Gž, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-23-649/17 od 20.06.2022. godine (u vezi sa zaključivanjem Aneksa Sporazuma o uslovima i načinu korištenja prostora na XVII. spratu objekta B i prostora u viskom prizemlju objekta A, ulica Hamdije Ćemerlića 2), sa Prijedlogom zaključka

  31. Informacija o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove

  32. Informacija o održanom 6. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, koji se održao 14. i 15. novembra 2022. godine putem online videokonferencije, sa Prijedlogom zaključka

  33. Prijedlog izjašnjenja na Preporuku Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine povodom prigovora Ljuca Alme, broj: P-274/22

  34. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za oktobar 2022. godine i period 01.01. -31.10.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  35. Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  36. Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  37. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe

  38. Prijedlog mišljenja na Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta