Dnevni red 340. sjednice Vlade FBiH

 • 24.11.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 339. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.11.2022. godine

  2. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i procjeni plana za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu

  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i procjeni plana za 2024. i 2025. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu

  3. Prijedlog uredbe o postupku dokazivanja ispunjenosti općih i posebnih uslova za imenovanje tijela uprave, nadzora i rukovodstva federalnih ustanova socijalne zaštite

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli

  7. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenog vozila za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać

  8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

  9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tarčin-Konjic na Koridoru Vc

  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc

  11. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022. -2027.)

  12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar u postupku pred Općinskim sudom u Mostaru

  - Punomoć za punomoćnike za zastupanje u sudskom postupku pred Općinskim sudom u Mostaru

  13. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta Aeroklubu "Izet Kurtalić" u Visokom

  14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredsatva sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (9000,00 KM)

  15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredsatva sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (51.000,00 KM)

  16. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: Upl-07-27-216/20-40, od 20.09.2022. godine

  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: Upl-07-27-216/20-39, od 20.09.2022. godine

  c) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: Upl-07-27-216/20-38, od 20.09.2022. godine

  17. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 2003/2021 od 30.12.2021. godine, za treći kvartal, sa Prijedlogom zaključka (obaveza Federalnog ministarstva okoliša i turizma da izvještava Vladu Federacije BiH u vezi sa izvršenim zaduženjima Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda iz Zaključka V. broj: 2003/2021 od 30.12.2021. godine)

  18. Informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  19. Informacija o implementaciji Garancijskog fonda za kreditno - garantni program za mikro, mala i srednja preduzeća i kreditno garantni program za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, sa Prijedlogom zaključka

  20. Informacija o potencijalnoj budžetskoj podršci Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, sa Prijedlogom zaključka

  21. Informacija o činjenicama od značaja za rad Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranje zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja („Službene novine Federacije BiH“, br. 42/22 i 63/22), sa prijedlogom koraka koji se trebaju hitno poduzeti

  22. Informacija o Registru budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine za Federalnu upravu civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite, sa Prijedlogom zaključka

  23. Preporuka Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa žalbom Tanje Puljić, broj: P-258/22 sa Prijedlogom zaključka

  24. Obavijest o povlačenju tužbe tužitelja Damira Veje protiv prvotuženog, Federacija Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, i drugotuženog UNIS GROUP d.o.o. Ilidža, radi povrede prava iz radnog odnosa sa Prijedlogom izjašnjenja u vezi povlačenja tužbe tužitelja i Prijedlogom teksta punomoći

  25. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa razdjela 12 glava 1201 - Vlada Federacije BiH i razdjela 17 glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na razdjel 12 glava 1201 - Vlada Federacije BiH

  26. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa razdjela 16 glava 1601 - Federalno ministarstvo finansija na razdjel 17 glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i razdjel 29 glava 2901 - Federalno pravobranilaštvo

  27. Informacija o nedostajućim sredstvima za izgradnju autoceste Putnikovo brdo-Medakovo na Koridoru Vc, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o nedostajućim finansijskim sredstvima za izgradnju dionice autoceste na Koridoru Vc, Medakovo - Poprikuše, poddionica Medakovo - Ozimice, sa Prijedlogom zaključka