Dnevni red 338. sjednice Vlade FBiH

 • 10.11.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 337. sjednice, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.11.2022. godine i Zapisnika 271. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 07.11.2022. godine, telefonskim putem

  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBIH na dan 07.11.2022. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključkak

  3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom-međužupanijskom i međukantonalnom crtom

  5. Prijedlog izjašnjenja o Zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Su-21-0000 93 od 19.01.2021. godine (Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, Zakona o nasljeđivanju u FBIH, Porodičnog zakona FBiH i Zakona o izvršnom postupku

  6. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede

  7. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  d) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  8. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Udruženju "Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine"

  9. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EP BiH

  10. Prijedlog odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u koncernu EP BiH

  11.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

  12. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet

  13.Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta Općini Kiseljak

  14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Odbora državne službe za žalbe za 2022. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po projektu "Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi"

  15. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, odnosno prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća, broj: 06/1-31-2178-52/19 od 16.09.2022. godine

  16. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-2192/19-2

  b) Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-2192/19-3

  17. Prijedlozi rješenja:

  a) rijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-3289-14/21 od 19.11.2021. godine

  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-3481/20 od 17.05.2022. godine

  18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za postupanje po predstavkama na rad i prijavama podnesenim protiv rukovodioca kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

  19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period 01.07.2022.-30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  20. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža", sa Prijedlogom zaključka

  21. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period od 27.10.2021. godine do 27.10.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija o realizaciji Ugovora o nabavci cjepiva protiv COVID-19, zaključenog između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za cjepiva (GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMMUNISATION - GAVI), koja rukovodi Mehanizmom za globalni pristup cjepiva za COVID-19 (COVAX), uz angažman Koalicije za inovacije i spremnost protiv epidemija (CEPI) i Svjetske zdravstvene organizacije, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija o zajmu Evropske investicijske banke za dodatno finansiranje projekta izgradnje autoceste na koridoru Vc dionica Ponirak - Vraca, sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija o zajmu Evropske investicijske banke za finansiranje projekta izgradnje autoceste na koridoru Vc poddionica Ivan-Ovčari, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 972/2022 od 23.06.2022. godine (zaduženje Federalnog zavoda za zapošljavanje da sagleda mogućnosti povrata iskorištenog iznosa subvencije u visini ukupno iskorištenih sredstava sa pripadajućom zakonskom kamatom i predloži Vladi Federacije BiH moguća rješenja), sa Prijedlogom zaključka

  26.      Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07-27-346/22 od 02.11.2022. godine (u vezi statusa objekta DPO-a, ul. Hamdije Kreševljakovića broj 3 u Sarajevu), sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o stanju rješavanja predmeta u Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.10.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1351/2022 od 15.09.2022. godine, sa Registrom propisa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji su utvrđeni i donijeti u periodu od 31.03.2015. do 31.10.2022. godine i Prijedlogom zaključka

  29. Prijedlog izjašnjenja na Odgovor drugotuženog na rješenje o određivanju privremene mjere osiguranja (u pravnoj stvari predlagatelja mjere osiguranja/tužitelja Ekreme Julardžije iz Zenice protiv protivnika predlagatelja mjere osiguranja tuženih Federacije Bosne i Hercegovine-Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  30. Verifikacija Odgovora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-08-340/2022 od 27.10.2022. godine na Rješenje o određivanju privremene mjere osiguranja, u pravnoj stvari predlagatelja mjere osiguranja/tužitelja Ekrema Julardžije iz Zenice, zastupanog po Kahriman Ahmetu i Arnaut Benjaminu, advokatima iz Sarajeva protiv predlagatelja mjere osiguranja/tuženih Federacije Bosne i Hercegovine - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka

  31. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za kupovinu nekretnina koje se nalaze u području Nacionalnog parka „Una“ (Lonić r. Toromanović Tea)

  32. Zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva za davanje instrukcije za dalje postupanje

  33. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otvaranje namjenskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje namjenskog računa za provođenje postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu