Dnevni red 337. sjednice Vlade FBiH

 • 03.11.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 336. sjednice, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.10.2022. godine i Zapisnika 270. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.10.2022. godine, telefonskim putem

  2. Prednacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu

  3. Nacrt zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu        

  5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa razdjela 10 glava 1001- Dom naroda Parlamenta Federacije BiH; razdjela 14 glava 1403- Federalna uprava policije; razdjela 15 glave 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo, 1508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica i 1509- Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać; razdjela 16 glave 1601- Federalno ministarstvo finansija i 1603 - Porezna uprava Federacije BiH; razdjela 17 glava 1701- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije; razdjela 18 glava 1801- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija; razdjela 35 glava 3501- Federalni hidrometeorološki zavod; razdjela 46 glava 4601- Federalna uprava za civilnu zaštitu; razdjela 53 glava 5301 - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica na razdjel 10 glave 1001- Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, 1002- Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i 1003- Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH; razdjel 12 glave 1201- Vlada Federacije BiH i 1206- Federalna komisija za koncesije; razdjel 14 glave 1401- Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1403- Federalna uprava policije; razdjel 15 glave 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo i 1507- Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla ; razdjel 16 glava 1603 - Porezna uprava Federacije BiH ; razdjel 22 glava 2201 - Federalno ministarstvo trgovine; razdjel 23 glava 2301- Federalno ministarstvo prostornog uređenja; razdjel 32 glava 3201- Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata; razdjel 34 glava 3401- Federalni zavod za statistiku; razdjel 35 glava 3501- Federalni hidrometeorološki zavod; razdjel 36 glava 3601- Arhiv Federacije BiH; razdjel 37 glava 3701- Federalni zavod za programiranje razvoja; razdjel 49 glava 4901 - Federalna novinska agencija; razdjel 51 glava 5102- Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje; razdjel 53 glava 5301 - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i razdjel 62 glava 6201- Federalna uprava za inspekcijske poslove

  6. Prijedlog odluke o odobravanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu

  7. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta

  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine

  9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

  10. Prijedlog odluke o odobravanju Planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

  11.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine

  12. Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava vlasništva na putničkom motornim vozilima sa Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove

  13. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine

  14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog odbora za energijsku efikasnost

  15. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta pojedinačnih rješenja radi izvršenja presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

  16. Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2022, sa Prijedlogom zaključka

  17. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.januara do 30. septembra 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  18. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period 01.07.2022. – 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za III kvartal 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  20. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Nacionalnog parka "Una" za period 01.07.2022. - 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  21. Sažetak Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po dvogodišnjim izvještajima o provođenju Programa mjera Planova upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.), sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  24.Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu ugovora sa centralnim nadzorom i statusu sufinansiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta Vodosnadbijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH - Watsan FBiH, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o rješavanju statusa imovine i kapitala "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Republici Hrvatskoj, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o Izvještaju o utrošenim sredstvima sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" za period 01.01. - 30.09.2022. godine, koji je Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavio Federalnom ministarstvu finansija, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu za IPA III, sa Prijedlogom zaključka

  28. Prijedlog izjašnjenja na uloženi prigovor Emira Softića na Rješenje V. broj: 1441/2022 od 06.10.2022. godine

  29. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija