Dnevni red 334. sjednice Vlade FBiH

 • 13.10.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 333. sjednice, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 06.10.2022. godine i 269. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.10.2022. godine

  a) Verifikacija Odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava – Rudnici uglja u Koncernu EP BiH

  2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 9. u vezi sa članom 36. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Galiba Hrvačić-Karačić, advokat iz Sarajeva

  3. Izjašnjenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja odredbi sadržanih u čl. 5. i 6. Zakona o eksproprijaciji, koju je u parlamentarnu proceduru uputio LAGER d.o.o. Posušje, sa Prijedlogom zaključka

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva

  8. Prijedlog odluke o odobravanju trajnog ustupanja 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog zavoda za programiranje razvoja

  9. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva RMU Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva RMU Banovići za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići ispred državnog kapitala

  10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice Javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin-Konjic, poddionica Tarčin-Ivan

  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga za BH Telecom d.d. Sarajevo u periodu od 2021. do 2023. godine od šest renomiranih bh. fudbalskih klubova

  12. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu

  13. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo

  14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 5. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh, izvorište Kiseljak, općina Tešanj

  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta Udruzi HVIDRA Grada Mostara

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnoj novinskoj agenciji - FENA za izvođenje radova na adaptaciji prostorija u objektu u ul. Terezije broj 56 u Sarajevu

  19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Pale za ustupanje na korištenje objekta i dijela zemljišta u kasarni "Hrenovica" trećim licima

  20. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Monitoring odbor Interreg VI-A IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021-2027

  21. Prijedlozi rješenja

  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-366/20 od 30.08.2021. godine

  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-4824-10/20 od 12.02.2021. godine

  c) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-259-39/21 od 08.06.2022. godine

  22. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi H.P. GIK 1. MAJ Bačka Topola u stečaju, R. Srbija

  23. Izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za mandatni period 24.09.2020. godine do 24.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini, sačinjuen od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE DŽEVA privrednog društva "Vjetroelektrane" d.o.o. Glamoč, sa Nacrtom zaključka i Prijedlogom zaključka

  26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na akt Energetske zajednice, broj: ESC-10/18013-07-2022 od 13.07.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o mehanizmima za sprečavanje i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama sa Smjernicama za poduzimanje efikasnih mjera, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka

  29. Informacija o 5. sastanku Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, održanom 20.05.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  30. Inicijativa za povećanje najnižih penzija, sa Prijedlogom zaključka