Dnevni red 331. sjednice Vlade FBiH

 • 15.09.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 330. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 8.9.2022. godine

  2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama

  3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

  4.Nacrt odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na koridoru Vc" za period od 20 godina

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

  a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

  b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

  c) Materijali za Dnevni red Skupštine JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  c) Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo brdo - Medakovo

  9. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćaja putarine za dizel gorivo koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2023. godini

  10. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.)

  11. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102-708-0000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine

  12. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti Općini Vogošća za ustupanje na privremeno korištenje dijela zemljišta u bivšoj kasarni "Enver Šehović" u Semizovcu za potrebe "Udruženja klub malog nogometa Vogošća"

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Vogošća za ustupanje na korištenje objekta u bivšoj kasarni "Enver Šehović" u Semizovcu za potrebe OPZ "Vogomilk" p.o. Vogošća

  14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Unsko-sanskog kantona za izvođenje radova u dijelu objekta "Doma pilota" u Bihaću

  15. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Hitni projekat za COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine" za period 01.04. - 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  16. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona Federacije Bosne i Hercegovine, općina Federacije Bosne i Hercegovine i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  17. Izvještaj o radu Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  18. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 01.04.2022. – 30.06.2022. godine sa Prijedlogom zaključka

  19. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, sa Prijedlogom zaključka

  20. Izvještaj o dodijeljenoj finansijskoj pomoći utvrđenoj u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" iz sektora industrije, sa analizom pravdanja sredstava i učinka, sa Prijedlogom zaključka

  21. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije registrovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period I. - XII. 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" za mjesec august 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija o aktivnostima usmjerenim ka kontinuiranom jačanju transparentnosti u radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i resornih ministarstava, sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 976/2022 od 23.06.2022. godine u vezi izvršenja Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, u dijelu ovlasti Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka V. broj: 1780/2021 od 02.12.2021. godine (povrat nenamjenskih utrošenih grant sredstava za privredno društvo "METALNO" d.d. u stečaju Zenica) sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o efektima primjene Odluke V. broj: 3/2022 od 07.01.2022. godine o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o odobravanju sredstava za prevazilaženje trenutne situacije u privrednom društvu "ZRAK" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija u vezi sa Projektom ažuriranja postojeće Strategije prometa Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. - 2030. godina

  a) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju koordinacionog tijela za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine

  30. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - avgust 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  31. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-530/19 od 22.08.2022. godine, o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 845/2022 od 09.06.2022. godine - nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2 i objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru, Kralja Zvonimira b.b., sa Prijedlogom zaključka

  32. Plan i program JP ceste Federacije BiH za obavljanje poslova službe "Pomoć-informacije" (SPI) na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  33. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Novom Travniku od strane tužitelja Petrović Franje iz Viteza, zastupanog po Karača R. Emiru, advokatu iz Sarajeva a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-27-459-1/2022 od 26.05.2022. godine

  34. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  35. Informacija u vezi sa Elaboratom J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo o procjeni postojanja javnog interesa za izgradnju dodatnih kapaciteta J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo metodom koncesije, sa Prijedlogom zaključka

  36. Prijedlog zaključka o uspostavi programa novčane pomoći nezaposlenim osobama