Dnevni red 327. sjednice Vlade FBiH

 • 04.08.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 325. redovne (tematske sjednice) Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.07.2022. godine i Zapisnika 326. sjednice, održane 28.07.2022. godine

  a) Verifikacija Odluke i teksta Javnog konkursa, sa 326. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  - Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

  - tekst Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

  b) Verifikacija Zaključka (u vezi sa Informacijom o dešavanjima u postupku imenovanja i razrješenja direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i postupku izmjene i usklađivanje Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom)

  c) Verifikacija odluka koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 326. sjednici, održanoj 28.06.2022. godine

  a) Verifikacija Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (aerodrom Tuzla)

  b) Verifikacija Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (aerodrom Mostar)

  c) Verifikacija Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (aerodrom Sarajevo)

  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 01.08.2022. godine, s Prijedlogom naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o najnižem primanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Suad Kaknjo, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija

  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

  6. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EP BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 59/21)

  7. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  8. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora

  9. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica Javnog dobra za potrebe izgradnje brze ceste na dionici Lašva – Nević polje

  11. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa za projekat „Izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta“

  b) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa za projekat „EU4Y – Evropska sedmica sporta izvan granica za zemlje Zapadnog Balkana“

  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Izgradnja sportske dvorane Mostar“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa

  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta Mostar“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa

  14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - izgradnja bazena Mostar“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa

  15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog transakcijskog računa "Podrška FUZIP u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (2022-2027)

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (2022-2027)

  19. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i pripadajućih objekata farme Jasenice Braniteljsko poljoprivrednoj zadruzi Maslina

  20. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ul. Josipa Vancaša 21 u Sarajevu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Emina Bešlić)

  22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu metodologiju pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

  23. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  24. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

  25. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelice i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja

  26. Nacrt strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine 2022. – 2027., sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01. januara do 30 juna 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Godišnji konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  30. Izvještaji o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  31. Godišnji plan zaduživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  32. Informacija o realizaciji projekata za I. i II. kvartal 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  33. Vanredna informacija o požarima otvorenog prostora na području Federacije Bosne i Hercegovine u period od 14.07. - 28.07.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  34. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za period od 01.04.2022.-30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  35. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za II kvartal 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije BiH za pripremanje drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije BiH u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije BiH u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Privrednog društva „Strolit“ d.o.o. Odžak, sa Prijedlogom rješenja

  38. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za prodaju nekretnine u Nacionalnom parku „Una“ (ponuđač Željko Mirković)

  39. Informacija o zahtjevu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za davanje saglasnosti na Cjenovnik usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja od strane Instituta, sa Prijedlogom zaključka

  40. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Federalnu direkciju robnih rezervi