Dnevni red 322. sjednice Vlade FBiH

 • 07.07.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 321. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.06.2022. godine i Zapisnika 263. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 01.07.2022. godine, telefonskim putem

  2. Nacrt zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru zemljišta

  3. Nacrt zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina

  4. Nacrt zakona o dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH

  5. Prijedlozi izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, koje su podnijeli:

  a) Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi u vezi sa pomoći osobama oboljelim od cistične fibroze, koju su podnijeli Mirsad Zaimović i Mladen Bošković, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koju je podnijela Kenela Zuko, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlozi akata:

  a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  b) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne Hercegovine za 2022. godinu

  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  12. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o visini naknada za usluge iz djelokruga rada Finansijsko-informatičke agencije

  14. Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2022. godine Danom žalosti

  15. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  16. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  17. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje jedanaeste izmjene Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

  20. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  d) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  20. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

  23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Azerbejdžan i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti protivminskog djelovanja

  24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnoj saradnji u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

  25. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

  26. Mjesečni pregled naplate poreznih doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za maj 2022. godine i period 01.01. - 31.05.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  27. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj o napretku Projekta podrške zapošljavanju (ESP) za period 01.01.-30.06.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  29. Drugi izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije", s Prijedlogom zaključka

  30. Izvještaj o postupanju po Zaključku V. broj: 1409/2019 od 05.12.2019. godine (u vezi sa Informacijom o uočenim nepravilnostima i manjkavostima važećih propisa), sa Prijedlogom zaključka

  31. Izvještaji Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s prijedlozima zaključaka

  a) Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  b) Finansijski izvještaj o realizaciji Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  32. Informacija o realizaciji vansudskih nagodbi za potraživanja prema Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa, s Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2022. godini

  33. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve za ugovorni aganžman osoblja PIU - Projekta podrške zapošljavanju (ESP) i pripreme Drugog projekta podrške zapošljavanju (ESP2), s Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-maj 2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  35. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona Tuzla, zastupanu po advokatima Mirsada Božanović i Tatjana Gajić, protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zastupane po Federalnom pravobranilaštvu, radi poništenja Rješenja V. broj: 543/2022 od 14.04.2022. godine

  36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju izdvajanja sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2022., 2023. 2024. godina

  37. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  38. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  39. Informacija o stanju u privrednom društvu "Zrak" d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka

  40. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine

  41. Prijedlog uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

  a) Prijedlog zaključka

  42. Informacija o implementaciji Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i sredstava tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva,  s Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva