Dnevni red 320. sjednice Vlade FBiH

 • 23.06.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 319. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.06.2022. godine

  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS GINEX“ d.d. Goražde

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS GINEX“ d.d. Goražde

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS GINEX“ d.d. Goražde

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „UNIS GINEX“ d.d. Goražde

  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštinu dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštinu dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštinu dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo

  13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

  14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

  15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

  16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

  17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „Danish Refugee Council“, Danska, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo

  20. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar

  d) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar

  21. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  d) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  22. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  d) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  23. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo

  d) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo

  24. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila - Poprikuše

  25. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica Javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo brdo - Medakovo

  26. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora VC, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug- Tunel Kvanj

  27. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju autoceste na koridoru Vc, dionica Konjic-Tunel Prenj

  28. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu

  29. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  c) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  30. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

  b) Prijedlog teksta Javnog oglasa o poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

  31. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža

  32. Informacija o molbi Srpske pravoslavne crkve opštine tuzlanska – Saborni Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, za finansijsku pomoć za održavanje Jubileja „140 godina postojanja Sabornog Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli“, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija o statusu Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj u dijelu kojeg implementira Federalno ministarstvo zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks br. 2 Sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekat kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP)

  34. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1220/2020 (potreba prestanka rada Fonda za studentske zajmove), sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje Projekta Unapređenja zdravstvenih sistema sa Nacrtom odluke

  a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta Unapređenja zdravstvenih sistema

  36. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u vezi sa Izmjenama pravila, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Izmjene pravila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

  38. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 96-35/11-3382/21DJ od 16.06.2022. godine (Jedinstveni registar djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom), sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija Federalnog zavoda za zapošljavanje o načinu zapošljavanja pripravnika broj: 01-45-909-1/22 od 16.05.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi aktivnosti Pravnog tima i Nacrta Strategije zaštite pravnog interesa BiH vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, sa Prijedlogom zaključka

  42. Informacija Federalnog ministarstva trgovine o potrebi analize kalkulacija cijena proizvođača i trgovaca ogrjevnim drvetom i peletom u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  43. Informacija o statusu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i evropskog suda za ljudska prava, sa Prijedlogom zaključka

  44. Informacija o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  45. Prijedlog zaključka u vezi sa Sedmim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine o primjeni UN Konvencije protiv torture i drugih sirovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (CAT)

  46. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za prodaju nekretnine u Nacionalnom parku "Una" (ponuđač Nermin Bajbutović)

  47. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za prodaju nekretnine u Nacionalnom parku "Una" (ponuđač Šeđida Tatalić)

  48. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  49. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak, kojeg je predložio Adis Arapović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  50. Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o stanju razvijenosti MSP sektora u Fedeaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  51. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje je podnijela Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  52. Informacija o potrebi izrade programa za socijalno ugrožene kategorije