Dnevni red 319. sjednice Vlade FBiH

 • 16.06.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 261. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.06.2022. godine i Zapisnika 318. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.06.2022. godine

  2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom

  3. Nacrt zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Nacrt zakona o boravišnoj taksi Federacije Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg su podnijeli Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koju je podnio gradonačelnik Grada Tuzle

  7. Prijedlog uredbe o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine

  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Binas“ d.d Bugojno

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Binas“ d.d Bugojno

  - Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva „Binas“ d.d Bugojno

  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar

  11. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  b) Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2022. - 2024. godinu

  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša“ za 2022. godinu utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

  14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

  15. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenog vozila za potrebe Federalnog zavoda za statistiku

  16. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o rodno zasnovanom nasilju u Bosni Hercegovini" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unaprjeđenje glavnog sistema i modula integrisane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unaprijeđenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  d) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat - Razvoj finansijske statistike obrazovanja u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  17. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju dva člana Upravnog odbora Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana vršilaca dužnosti Upravnog odbora Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije

  18. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Službe za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj: 05-31-00981-44-20 od 25.04.2022. godine

  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Službe za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj: 05-31-00981-43-20 od 31.08.2021. godine

  c) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Službe za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj: 05-31-00981-18b-20 od 27.12.2021. godine

  19. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam Općine Usora, broj: 04-02-27-237/20 od 28.03.2022. godine

  20. Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2023. - 2025. godina, sa Prijedlogom zaključka

  21. Prijedlog odgovora na tužbu u pravnoj stvari tužitelja Damira Veje, protiv prvotuženog, Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (65 0 Rs 661552 17 Rs)

  22. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2022.-31.03.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa", za mjesec maj 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija za period od 01.04.2021. godine do 31.03.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o efektima primjene Odluke V. broj: 3/2022 od 07.01.2022. godine o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH broj: 04-19-498/21 o smještaju federalnih institucija sa pregledom prostora koji koriste u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu i mogućnošću reorganizacije njihovog smještaja u funkcionalne prostorne cjeline u sklopi iste, sa Prijedlogom zaključka

  28. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  29. Informacija o stanju realizacije Programa tehničko - tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za period 2019. - 2021. godina, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Ugovora o poslovnoj saradnji između privrednih društava Aluminij d.d. Mostar i Aluminij Industrija d.o.o., sa Prijedlogom zaključka