Dnevni red 318. sjednice Vlade FBiH

 • 09.06.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 317. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 02.06.2022. godine

  2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama, čiji je predlagač Sanela Klarić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po osnovu Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnio Savez udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi koju je pokrenula grupa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da se iz Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima- "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2022. godinu izdvoje sredstva za podršku kupovine novog ski-lifta na Ponijerima

  6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog uredbe o informacionom sistemu zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar

  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajev

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo

  - Materijali za dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo10.

  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići

  - Materijali za dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići

  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Materijali za dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo

  - Materijali za dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo

  14. Prijedlog odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine

  15. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „ Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  16. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog teksta Javnog konkrusa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 5. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

  19. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2022. godinu

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2022. - 2024. godinu

  20. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa

  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa

  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa

  21. Prijedlog odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EP BiH

  22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine

  23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava - "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - podrška udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu trgovine

  24. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića Čikma broj 10, Savezu udruženja boraca "Patriotske lige" u Bosni i Hercegovini

  25. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Izvoznoj kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine

  26. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenog vozila za potrebe Federalnog zavoda za programiranje razvoja

  27. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe (za analizu postojećih zakona i propisa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se uređuju različite kategorije državne i javne imovine, te, po potrebi, izradi njihove izmjene i dopune u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine)

  28. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „Borovo“ d.d. Vukovar, R. Hrvatska

  29. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2023.-2025. godine, s Prijedlogom zaključka

  30. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

  31. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  32. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.-31.3.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  33. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za I kvartal 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  34. Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 2003/2021 od 30.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka (zaduženje Federalnog ministarstva okoliša da Vladu Federacije Bosne i Hercegovine izvještava o realizaciji obaveza Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda)

  35. Izvještaji o radu za 2021. godinu i planovi rada fondacija 2022. godinu

  a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za izdavaštvo za 2021. godinu

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2022. godinu

  c) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2021. godinu

  d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2022. godinu

  e) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za kinematografiju za 2021. godinu

  f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2022. godin

  g) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za muzičke i likovne umjetnosti za 2021. godinu

  h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke i likovne umjetnosti za 2022. godinu

  36. Izvještaj o radu Stručnog radnog tijela za praćenje realizacije rekonstrukcije/sanacije/ adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2 i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru, ul. Kralja Zvonimira bb, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar - mart 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  38. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta „Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica - Dopuna, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za finansiranje projekta Gradski prevoz Sarajevo – dodatna sredstava“, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07-19-533/20 od 11.04.2022. godine (u vezi Zahtjeva za ustupanje prostorija bivšeg Zavoda za platni promet Federacije BiH), sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 05-04-565/22 od 18.05.2022. godine (ustupanje službenog putničkog vozila u vlasništvu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federalnom ministarstvu trgovine), sa Prijedlogom zaključka

  42. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole Privrednom društvu „S ELEKTRO“ d.o.o. Bosanski Petrovac

  43. Prijedlozi akata

  a) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog teksta Javnog poziva za podnošenje prijava za finansiranje/sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

  44. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz Japanskih grantova (Projekti „2KR“ i „Non project grant -AID“) - Protuvrijednosnog fonda

  45. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite

  46.  Prijedlog zaključka o isplati regresa za 2022. godinu

  47. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

  48. Prijedlozi odluka:a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS "GINEX" d.d Goražde za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d Goražde ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS "GINEX" d.d Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d Goražde ispred državnog kapitala

  49. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garancijski fond