Dnevni red 317. sjednice Vlade FBiH

 • 02.06.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 316. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.05.2022. godine i Zapisnika 260. hitne sjednice Vlade, održane 30.05.2022. godine, telefonskim putem

  2. Prednacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  3. Prednacrt zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prednacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu Kantonalnog suda u Sarajevu, za ocjenu kompatibilnosti člana 71. stav 2 tačka c) Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 53/21)

  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 4. stav (1) tačka 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata, koju je podnio Pavo Šljivić, predsjednik Revizorskog tima za koordinaciju

  7. Nacrt odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Štrbački Buk za period od 10 godina

  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  - Materijali za dnevni red Skupštine JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2022. godini

  12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 900.000,00 KM

  13. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica sa Republikom Hrvatskom, dionica Polog – granica Republike Hrvatske

  14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora-riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

  17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

  19. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Radne grupe za izradu Metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH

  20. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu, sa prijedlogom zaključka

  21. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Dodatno finansiranje za projekat energetske efikasnosti za BiH“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 01.01.2022.-31.03.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  24. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, broj: 06-31/11-2873/21 BB od 25.05.2022. godine i Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka

  25. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, broj: 06-31/11-3028/20 BB od 25.05.2022. godine i Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka V. broj: 89/2022 od 27.01.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj privrednog društva "Vjetroelektrane" d.o.o. Glamoč, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka

  28. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Planu rada i Finansijskom planu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane ASA-L1 Bosanski Petrovac privrednog društva „ASA Energija“ d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane ASA-L2 Bosanski Petrovac privrednog društva „ASA Energija“ d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  31. Informacija o utvrđivanju Prijedloga plana finansijskih sredstava za namjenu finansiranja željezničke infrastrukture za period 2022-2026. godine, sa Prijedlogom zaključka

  32. Informacija o implementaciji projekta poddionica Šički Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo Poddionica 2 (LOT 2) km 5+400 do km 11+250, L=5,85 km, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija Upravnog odbora Projekta „Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine o usvajanju ažurirane Liste objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu 2020.-2024. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije u vezi sa problematikom uspostavljanja sistema ocjene usklađenosti u kantonima, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o neiskorištenim vakcinama protiv koronavirusa (COVID-19) i prijedlogom za donaciju, sa Prijedlogom zaključka

  36. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  37. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.

  38. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "Petnjik" privrednog društva DRIN-ENERGIJA d.o.o. Grude, sa Prijedlogom zaključka

  40. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  41. Nacrt odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autoceste na koridoru Vc" za period od 20. godina

  42. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta