Dnevni red 314. sjednice Vlade FBiH

 • 12.05.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 313. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.04.2022. godine, Zapisnika 255. hitne sjednice Vlade, održane 29.4.2022. godine, telefonskim putem, Zapisnika 256. hitne sjednice Vlade, održane 5.5.2022. godine, telefonskim putem i Zapisnika 257. hitne sjednice Vlade, održane 5.5.2022. godine, telefonskim putem  

  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 09.05.2022. godine s prijedlogom Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka

  3. Prijedlog amandmana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o porezu na dohodak

  4. Prijedlog amandmana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o doprinosima

  5. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o doprinosima, koje su podnijeli:

  a) Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Klub poslanika Naša stranka u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Klub poslanika Naša stranka i Klub poslanika Država u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Samira Begić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  e) Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o porezu na dohodak koje su podnijeli:

  a) Klub poslanika Naša stranka u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  e) Suad Kaknjo i Husein Rošić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  f) Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  g) Albin Muslić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli podnijeli Sandra Imširović i Boris Krešić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za hitno usklađivanje penzija sa trenutnom stopom inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za penzionere koji dobijaju manje od 600 KM mjesečno, koju je podnijela Nasiha Pozder, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 16a. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio direktor KONZUMA, gosp. Nihad Imširović iz Sarajeva

  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije

  13. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik

  14. Prijedlog odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva"

  15. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima-Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera Kapitalni transferi javnim preduzećima-Transfer za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  c) Prijedlog odluke o dodjeli sredstava JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2022. godinu

  16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera – Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP „Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  17. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta

  18. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo d.o.o.

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.

  19. Prijedlog odluke o ustupanju prava korištenja koda softvera za digitalnu arhivu

  20. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe

  21. Strategija upravljanja dugom Federacije BiH 2022.-2024. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Hitni projekat za COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 1.1 - 31.3.2023. godine, s Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara do 31. marta 2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (pojekti "2KR" i projekti Non-Project Grant Aid) u periodu od 1.1-31.12.2021. godine,  Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za period 1.1.2022. - 31.3.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o investiranju javnih novčanih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  27. Završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava „Trajnog revolving fonda kod UNION BANKE d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu“, s Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za period 1.7. - 30.9.2021. godine i period 1.10. - 31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za period 27.5.2021 – 26.8.2021. godine i za period 27.8.2021 - 26.11.2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  30. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za mjesece juli, august i septembar 2021. godine (III kvartal 2021. godine) i Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za mjesec oktobar, novembar i decembar 2021. godine (IV kvartal 2021. godine), s Prijedlogom zaključka

  31. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo za I. kvartal 2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  32. Izvještaj o dodijeljenoj finansijskoj pomoći i ostvarenim efektima Uredbe o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, s Prijedlogom zaključka

  33. Informacija o kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

  34. Informacija u vezi Odluke Općinskog vijeća - Općine Ilidža o utvrđivanju javnog interesa „Izgradnja servisne saobraćajnice od priključka za „Bosanku“ do priključka na saobraćajnicu za Vlakovo“ broj: 01-02-1341/22-6 od 31.3.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o stanju i statusu u Privrednom društvu "Remontni zavod" d.d. Travnik, s Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u RMU “ĐURĐEVIK” d.o.o. - Đurđevik, RMU "ZENICA" d.o.o. - Zenica, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla i Rudnik uglja “GRAČANICA” d.o.o. - Gornji Vakuf - Uskoplje, koji posluju u sastavnu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka

  37. Prijedlozi akata:

  a) Informacija o Nacrtu izvještaja o finansijskoj reviziji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Generalnog sekretarijata) za 2021. godinu, dostavljenog od strane Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

  b) Konačan izvještaj o Internoj reviziji „Ugovorene i posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u implementaciji reformskih procesa“, dostavljenog od strane načelnika Jedinice za internu reviziju Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

  c) Informacija o kvartalnom izvještaju o utrošenim sredstvima sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge- transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" za period 1.1.-31.3.2022. godine koji je Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavio Federalnom ministarstvu finansija, s Prijedlogom zaključka

  38. Informacija o raspoloživom kancelarijskom prostoru u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2, koji će se dodijeliti Federalnom ministarstvu trgovine, s Prijedlogom zaključka

  39. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 04-19-498/21 od 29.04.2022. godine, o realizaciji Zaključka V. broj: 297/2022 od 03.03.2022. godine-smještaj federalnih institucija u slobodni prostor na spratovima XIII-XVIII u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka

  40. Informacija o primjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i stanju kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini, s Prijedlogom zaključka

  41. Informacija Federalnog zavoda za agropedologiju o aktivnostima vezanim za zaštitu zemljišta, s Prijedlogom zaključka

  42. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  e) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine

  43. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine

  44. lnformacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi postupanja Nadzornog odbora privrednog dru5tva UNIS "Ginex" d.d. Goražde, s Prijedlogom zaključka

  45. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Prosvjeta“

  b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Preporod“

  c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Napredak“

  d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za finansiranje Kulturnog društva „La Benevolencija“

  46. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i špora