Dnevni red 312. sjednice Vlade FBiH

 • 21.04.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 311. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.04.2022. godine i Zapisnika 253. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.04.2022. godine, telefonskim putem

  2. Prijedlog uredbe o načinu korištenja naziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u projektima koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sredstvima privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te sredstvima pravnih lica osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje po potrebi procjene uticaja na okoliš

  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja

  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o usklađivanju penzija za 2022. godinu, broj: UOFZ-198/22 od 13.04.2022. godine, a koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  7. Prijedlog odluke o vanrednom usklađivanju penzija

  8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka

  9. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Komunikacijske strategije javne uprave

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Komunikacijske strategije o procesu reforme javne uprave za period 2021.- 2022.

  10. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2017. i 2018. godinu

  11. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na eksproprisanim zemljištima u korist Javnog preduzeća "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" d.d. Sarajevo, podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo radi izmještanja i zaštite elektroenergetskih objekata na sarajevskoj obilaznici na dionici lot 3B Vlakovo-Mostarsko raskršće

  12. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa iz oblasti vodnih usluga

  14. Prijedlozi akata:

  a) Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  b) Nacrt odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

  15. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Programa rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu

  16. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

  17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000045356 otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom hidrometeorološkom zavodu

  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj:1027080000053310 otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom hidrometeorološkom zavodu

  19. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

  20. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

  22. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

  c) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničke bolnice Mostar

  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničke bolnice Mostar

  e) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

  23. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o.

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o.

  24. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01. januara do 31. decembra 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Godišnji konsolidovani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Tabelarnim pregledom ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda januar-decembar 2021/2020, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava sa poslove Službe Pomoć-informacije na javnim putevima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01. - 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" za mjesec mart 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Radne grupe na izradi Idejnog rješenja i Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije adaptacije i redizajna enterijera dijela I. sprata zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija vezana za aktivnosti realizacije Zaključka V.broj: 1445/2021 od 23.09.2021. godine po pitanju kupovine objekta A i C zgrade Energoinvest dd Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  31. Informacija o Programu Fiscalis, sa Prijedlogom zaključka

  32. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u vezi korištenja hangara koji se nalazi na parceli u vlasništvu J.P. Međunarodnog aerodroma „Sarajevo“ d.o.o. od Strane specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o potrebi finansiranja projekta "Suzbijanje Ambrozije", sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Ranko Prodanović protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 19887/21 i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija povodom izmjena Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključka

  38. Prijedlog za pokretanje ocjene ustavnosti člana 14. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine – Službeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 87/13), sa Prijedlogom zaključka (realizacija Zaključaka V. br. 66/2021, 1662/2021 i 1791/2021)

  39. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period april-decembar 2022. godine

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih nakanda i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u period april - decembar 2022. godine

  40. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za period april-decembar 2022. godine

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih nakanda korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za period april - decembar 2022. godine

  41. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

  42. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta