Dnevni red 311. sjednice Vlade FBiH

 • 14.04.2022.
 • 1.    Usvajanje Zapisnika 310. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 07.04.2022. godine i Zapisnika 252. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.04.2022. godine, telefonskim putem

  2.    Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama i nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

  3.    Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, za zaštitu prava na lokalnu samoupravu općinskih načelnika općina Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Trnovo

  4.    Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi u vezi sa osiguranjem senzora za mjerenje šećera u krvi za oboljele od dijabetesa tipa 1 uzrasta od 0-18 godina i studente do navršene 26. godine života, koji žive na području Federacije BiH, koju je podnijela Kenela Zuko, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  5.    Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 162. Zakona o stečaju, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Mehmed Vranac, stečajni upravnik iz Visokog

  6.    Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju izvještaja Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

  7.    Prijedlozi akata:

  a) Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  b) Nacrt odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

  8.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

  9.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dva objekta u centru za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

  14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2022. godini

  15. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo

  16. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "tekući transferi pojedincima - tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - podrška implementaciji, održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "tekući transferi pojednicima - transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "tekući transferi pojednicima - tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

  e) Prijedlog zaključka o usvajanju plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2022. godinu

  17. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra

  b) Prijedlog odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije

  19. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 194.994,64 KM)

  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog transakcijskog računa broj: 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 41.265,60 KM)

  20. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru Ul. Kralja Tomislava br.27. Udruzi "Cimski Branitelji" Mostar

  21. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjima o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj:

  a) 05-27-173/22-2 od 16.02.2022. godine

  b) 05-27-173/22-3 od 16.02.2022. godine

  c) 05-27-173/22-4 od 16.02.2022. godine

  d) 05-27-173/22-5od 16.02.2022. godine

  22. Mišljenje (prethodna saglasnost) Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Elaborat o osposobljenosti preduzeća Štanceraj New Company d.o.o. Konjic“ sa Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme (NVO) u postojećem privrednom društvu

  23. Dokument "Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2022.-2024." sa Prijedlogom zaključka

  24. Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. - 2024. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava s ekonomskog koda Tekuća rezerva iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2022. gpodine, po rješenju premijera za period 01.01.2022. - 31.03.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona Federacije Bosne i Hercegovine, općina Federacije Bosne i Hercegovine i finansijskih planova vanbužetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2021. godine., sa Prijedlogom zaključka

  27. Godišnji izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za kontrolu nemjenskog utroška dodijeljenih grant sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, a koja su dodjeljivana odlukama čiji je predlagač bilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Radne grupe koju je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za izradu „Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja“, sa Prijedlogom zaključka

  30. Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  31. Prijedlog plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2022. godinu

  32. Informacija o usklađivanju plaća policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija o Molbi Društva „Oslobođenje servisi“ d.o.o. Sarajevo za finansijsku podršku realizaciji projekta Specijal Oslobođenja „30 godina“, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 31.12.2021. godine), sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 06-35/11-3382/19 DJ od 11.04.2022. godine u vezi sa Registrom djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija o problemima funkcionisanja Zavoda za javnu upravu, sa Prijedlogom zaključka

  38. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Planu rada i Finansijskom planu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o postupanju nadzornih odbora i uprava u privrednim društvima namjenske industrije sa većinskim učešćem državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma vezana za aktivnosti „Dugotrajno Skladište i Odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici Hrvatskoj“, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07-19-517/21 od 04.04.2022. godine (a u vezi sa dodjelom na privremeno korištenje prostorija na XVI spratu u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Izvozno kreditnoj Agenciji Bosne Hercegovine), sa Prijedlogom zaključka

  42. Informacija o izmjeni Aneksa Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini sa Prijedlogom odluke

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izmjene Aneksa Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini

  43. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije BiH za pripremanje drugostepenih rješejna koja donosi Vlada Federacije BiH u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim duštvima i bankama Federacije BiH u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Privrednog društva JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, sa Prijedlogom rješenja

  44. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  45. Prijedlog odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovina za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata"

  46. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,V. broj: 269/2022 od 28.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  47. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

  48. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  49. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva