Dnevni red 310. sjednice Vlade FBiH

 • 07.04.2022.
 • 1.    Usvajanje Zapisnika 309. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.03.2022. godine, Zapisnika 247. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.03.2022. godine telefonskim putem, Zapisnika 248. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.03.2022. godine telefonskim putem, Zapisnika 249. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 31.03.2022. godine telefonskim putem, Zapisnika 250. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 31.03.2022. godine, telefonskim putem i Zapisnika 251. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 06.04.2022. godine, telefonskim putem

  2.    Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 04.04.2022. godine s prijedlogom Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  3.    Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak - skraćeni postupak kojeg su podnijeli Nijaz Musić i Aljoša Čampara, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  4.    Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH - skraćeni postupak, predlagča Salko Zildžić i Marijan Klaić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  5.    Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koju je podnio Nihad Čolpa, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  6.    Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat "Modernizacija vodnih i sanitarnih usluga"

  7.    Prijedlog uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

  8.    Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  9.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  10. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica

  11. Prijedlog odluke o četrnaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje

  12. Prijedlog odluke o isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2022. godinu

  14. Prijedlog odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava-Rudnici uglja u Koncernu EP BiH

  15. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo

  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje "Sanska Ilidža" u Sanskom Mostu

  17. Prijedlog odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026", krajnjim korisnicima

  18. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

  19. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos 21.866,00 KM)

  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos 98.300,00 KM)

  20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlog drugostepenog rješenja o postupku po žalbi Darka Kandića i Srđana Kandića iz Beograda, Republika Srbija

  22. Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018-2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 01. januar - 31. decembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  24. Godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica o poduzetim aktivnostima i finansijskoj podršci pruženoj od strane institucija iz Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta "Implementacija plana prilagođavanja deponije Uborak-Buđevci", sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 06-02/1-1030/22 DJ od 23.03.2022. godine u vezi sa Inicijativom Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom (VOOSI), za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Polugodišnjem izvještaju o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2021. goine

  31. Informacija o formiranju Koordinacijskog tijela u vezi proširenja TEN-T mreže, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine

  32. Informacija o razmjeni zemljišno-knjižne i katastarske dokumentacije između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za razmjenu zemljišno-knjižne i katastarske dokumentacije između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

  33. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (2015.-2019.godina, - produžena do kraja 2021. godine) i njenoj primjeni u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o garancijama Garancijskog fonda za kreditno-garantni program mikro, malih i srednjih preduzeća i kreditno-garantni program obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti te u okviru spomenutih programa "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-Regresiranje kamata - Garancijiski fond", na dan 31.12.2021. godine

  37. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Medak i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 45689/21 i tri druge aplikacije i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, sa Prijedlogom zaključka

  38. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritimu u predmetu broj: AP-3921/21 od 23.02.2022. godine, Muamer Dedić i dr., sa Prijedlogom zaključka

  39. Godišnji plan rada Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  40. Godišnji plan rada Arhiva Federacije za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  41. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH

  b) Nacrt odluke o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Nacrt odluke o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH

  e) Nacrt odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  42. Prijedlog odgovora u vezi sa Zahtjevom Općinskog suda u Sarajevu, za ocjenu ustavnosti člana 40. stav (3) zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 57/20)

  43. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi

  44. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o podsticanju električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje

  45. Informacija o nabavci dodatnih količina uglja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  46. Informacija Federalnog ministarstva trgovine o efektima korištenja Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  47. Informacija o potrebi dodjele ureda za potrebe Federalnog ministarstva trgovine u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka

  48. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva