Dnevni red 31. sjednice Vlade FBiH

 • 31.10.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 30. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Prijedlog uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede;
  3. Prijedlog mišljenja Federalnog ministarstva pravde o Nacrtu zakona o izboru, prestanku, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio dr. Jozo Ivančević, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu «Transfer političkim strankama» za IV kvartal 2007. godine;
  5. Prijedlog odluke o izuzimanju iz privatizacije dijela državnog kapitala u IP ½Krivaja½ d.o.o Zavidovići;
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Projekat ½Studija o mogućnosti korištenja i promocije razvoja solarne energije u Bosni i Hercegovini½;
  7. Prijedlog odluke o određivanju namjene sredstava Transfera za JP ½Aerodrom Mostar½ i Transfera za JP ½Aerodrom Tuzla½;
  8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o proceduri korištenja sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana;
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, za Projekat obnove Gimnazije Mostar;
  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala J.P. „BH Airlines“ Sarajevo, broj 29-01/07 od 24.01.2007. godine;
  11. a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfera za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju BiH»;
   b) Izvještaj o rezultatima javnog natječaja sa listom korisnika sredstava na temelju Odluke o sufinansiranju korisnika sredstava po programima utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele «Transfera za zaštitu turizma i okoliša od značaja za Federaciju BiH za 2007.»;
  12. Platforma za pregovore sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC);
  13. Izvještaj o poslovanju privrednih subjekata iz oblasti prometa i komunikacija za period od 01.01.2006.godine do 31.12.2006.godine;
  14. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH u 2006.godini;
  15. Informacija o projektu biodizela, sa prijedlogom zaključaka Vlade Federacije BiH;
  16. Informacija sa prijedlozima u vezi finansiranja Fonda za pomoć porodicama nestalih osoba;
  17. Stanje razvijenosti i Prijedlog mjera za rast i razvoj obrtništva u periodu 2007.-2010. godine;
  18. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije BiH za I-VI 2007.godine namijenjenih finansiranju Sektora željeznica sa prijedlogom zaključaka Vlade Federacije BiH;
  19. Javni poziv za predlaganje programa i projekata u oblasti kulture i sporta koji će se finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini;
  20. Program rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  21. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda