Dnevni red 309. sjednice Vlade FBiH

 • 24.03.2022.
 • 1.    Usvajanje Zapisnika 308. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.03.2022. godine

  2.    Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

  3.    Prijedlog amandmana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federacije Bosne i Hercegovine

  4.    Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojeg je podnio Hadis Jusić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  5.    Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba – skraćeni postupak, predlagača Zijata Mušića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  6.    Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnio:

  7.    Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli:

  a) Klub poslanika SDP u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Klub poslanika DF u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Klub delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Klub poslanika Narod i Pravda - Nezavisni blok u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  d)Klub poslanika HDZBiH-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  e) Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i delegati Demokratske fronte u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  8.    Prijedlog izjašnjenja u vezi sa amandmanima Rasima Pajića, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na amandmane koje je podnio SDP na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

  9.    Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Grupa delegata Doma naroda i grupa poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Boro Krišto i grupa poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi koju je podnijela Kenela Zuko, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u vezi planiranja i finansiranja programa ranog otkrivanja karcinoma dojke na području Federacije Bosne i Hercegovine)

  11. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 25. Zakona o radu, koju je u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uputila gđa Bisera Hadžialjević, direktorica Energoinvesta

  12. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 16a. Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

  13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  15. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje tri (3) službena putnička automobila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  16. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta ul. Terezije broj 56 u Sarajevu Federalnoj novinskoj agenciji

  17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta u ul. Hamdije Kreševljakovića broj 98A u Sarajevu Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

  18. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

  19. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti ovlaštenog lica

  b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju

  20. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

  21. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „Kompanije Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd, R. Srbija

  22. Izvještaj o radu Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o radu zajedničke radne grupe Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sradstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge-Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" , za mjesec februar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o radu Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o stanju kadrova u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini sa okvirnim planom zapošljavanja za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o saznanjima i okolnostima ranjavanja Mateja Živkovića, člana Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (realizacija Zaključka V. broj: 324/2022 od 17.03.2022. godine), sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 01. oktobar – 31. decembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Federalnog ministarstva finansija broj: 03-45-1-625-3/22 od 22.03.2022. godine o potrebi pokretanja aktivnosti za razrješenje prof.dr. Adise Omerbegović Arapović sa dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i člana Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  31. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Planu rada i Finansijskom planu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  32. Informacija o postupanju privrednih društava namjenske industrije sa većinskim učešćem državnog kapitala "Igman" d.d. Konjic, "Unis Ginex" d.d. Goražde, "BN TMiH", d.d. Novi Travnik, "Binas" d.d. Bugojno "Zrak" d.d. Sarajevo, "Pretis" d.d. Vogošća, "TRZ" Hadžići d.d Hadžići i Unis group d.d., sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija o načinu postupanja po predstavkama i prijavama na rad rukovodilaca kazneno-popravnih zavoda u Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije Vlade Federacije BiH za postupanje po predstavkama na rad i prijavama podnesenim protiv rukovodilaca kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH

  34. Informacija o potrebi podnošenja inicijative za donošenje Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija, sa prijedlozima akata:

  a) Informacija o utrošku sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, realizovanih prema Odluci Vlade Federacije BiH, V. broj: 321/2021 i V. broj: 1586/2021 sa Prijedlogom zaključka

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2022. godine

  36. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-februar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija o intervenciji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dizel gorivom prema poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o davanju na trajno korištenje dizel goriva iz federalnih robnih rezervi i poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji Bosne i Hercegovine

  38. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka

  39. Informacija o pripremi i razvoju projekta – AdriaArray Inicijativa zadatka Evropskog sistema za posmatranje ploča (EPOS-SP), sa Prijedlogom zaključka

  40. Zahtjev Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za imenovanje predstavnika u Operativno radno tijelo za rješavanje pitanja prodaje pokretne vojne imovine, sa Prijedlogom zaključka

  41. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu "Operator - terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pribavljanje odobrenja za građenje za rekonstrukciju terminala tekućih naftnih goriva Bihać

  42. Informacija (usmena) u vezi Zahtjeva predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Tomislava Martinovića, kojim je zatraženo očitovanje na dopis Sekretarijat Energetske zajednice

  43. Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta o rješavanju statusnog pitanja nogometnih klubova kao i rješavanje izmirenja poreznih dugova i zaključenje Sporazuma sa Poreznom upravom Federacije BiH o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili Sporazuma o odgođenom plaćanju zbog posljedica izazvanih COVID-19, sa Prijedlogom zaključka

  44. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo

  45. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

  46. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je predložio Ivo Tadić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine