Dnevni red 308. sjednice Vlade FBiH

 • 17.03.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 307. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.03.2022. godine

  2.  Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnijela Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju

  5.  Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe

  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe

  6. Informacija Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH, povodom Zahtjeva advokata Alena Nakića, punomoćnika Ensada Kormana za isplatu potraživanja iz radnog odnosa Korman Ensadu, zamjeniku direktora Federalne uprave policije, s Prijedlogom zaključka

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  8. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine sa Finansijskim izvještajem za 2021. godinu

  9.  Prijedlog odluke o izradi sektorske strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

  10. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o prihvatanju Sporazuma o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave

  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, ispred Federacije Bosne i Hercegovine

  11. Prijedlog odluke o najvišem iznosu troškova „N“ za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2022. godinu

  12. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2022. godinu

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Živinice za izdavanje u zakup dijela zemljišta u kasarni “Ciljuge”

  14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta aeroklubu „Izet Kurtalić“ u Visokom

  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik ugostiteljskih usluga Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta u bivšoj kasarni "Račić" u Bihaću, Kazneno - popravnom Zavodu poluotvorenog tipa Bihać

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Sarajevu za ustupanje na korištenje prizemlja u objektu u ul. Maršala Tita broj 62 u Sarajevu

  19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

  20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Hasan Topaloğlu, državljanin Republike Turske)

  22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

  23. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog odbora za energijsku efikasnost

  24. Prijedlog izjašnjenja na akt Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine br. Ž-SA-05-476/21, Ž-SA-05-463/21 od 18.02.2022. godine

  25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period od 01.01.2021.-31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2021. godini, s Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj o provedbi Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2019), s Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o monitoringu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u privrednim društvima iz oblasti industrije u 2020. godini, s Prijedlogom zaključka

  30. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za period 01.10.2021. - 31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  31. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta "Dodatno finansiranje za projekat energetske efikasnosti za BiH" za Federaciju BiH za period 01.10.2021. do 31.12.2021.godine, s Prijedlogom zaključka

  32. Informacija o zaštiti života i zdravlja stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine u svjetlu aktuelnih ratnih događanja u Ukrajini, s Prijedlogom zaključka

  33. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima u 2021. godini iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, s Prijedlogom zaključka

  34. Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“, s Prijedlogom zaključka

  35. Plan aktivnosti Implementacione jedinice projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka

  36. Prijedlog godišnje ocjene Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji je obavljao dužnost direktora policije, s Prijedlogom rješenja

  37. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2022. godini, sa Informacijom, sa mišljenjem Federalne upravne civilne zaštite na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2022. godini i prijedlozima zaključaka

  38. Informacija (usmena) o realizaciji Zaključka V. broj: 272/2022 od 28.02.2022.

  39. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vezi sa Zaključkom V.broj: 806/2018 od 14.06.2018. godine i akta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija o stavljanju na raspolaganje dijela smještajnih kapaciteta hotela „Walter“, s Prijedlogom zaključka

  41. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  42. Prijedlog zaključka (usmeni)