Dnevni red 307. sjednice Vlade FBiH

 • 10.03.2022.
 • 1.Usvajanje Zapisnika 306. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.03.2022. godine, Zapisnika 245. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.03.2022. godine telefonskim putem i Zapisnika 246. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.03.2022. godine telefonskim putem

  a) Verifikacija Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

  2.Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 07.03.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  3.Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

  4.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

  5.Prijedlozi akata

  a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik

  b) Prijedlog teksta Obavještenja o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik

  6.Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1757/2021 od 18.11.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  7.Informacija o prenošenju poslova iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija koji se vode u federalnim organima i drugim tijelima federalne uprave za finansijsko-informatičku agenciju, sa Prijedlogom zaključka

  8.Informacija o jednošalterskom sistemu poslovanja i registraciji poslovnih subjekata, sa Prijedlogom zaključka

  9.Mišljenja o Drugom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine o primjeni Madridskog akcionog plana o starenju, sa Prijedlogom zaključka

  10.Informacija Federalnog ministarstva trgovine o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 269/2022 od 28.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  11.Informacija o kolektivnom pregovaranju za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  12.Prijedlozi odluka

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o razrješenju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

  13.Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  14.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  15.Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva