Dnevni red 306. sjednice Vlade FBiH

 • 03.03.2022.
 • 1.    Usvajanje Zapisnika 305. tematske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.02.2022. godine

  2.    Nacrt zakona o izmjenama o dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

  3.    Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o proglašenju Grada Novi Travnik, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Novi Travnik

  4.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

  5.    Informacija o Prijedlogu ugovora o savjetovanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), sa Prijedlogom zaključka

  6.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o savjetovanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije

  7.    Prijedlog oduke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Ćićak d.o.o. Međugorje u iznosu od 160.000,00 KM

  8.    Prijedlog oduke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Ting d.o.o. Žepče u iznosu od 300.000,00 KM

  9.    Prijedlog odluke o neprihvatanju dokaza o obavljenom tehničkom pregledu vozila sa stanica za tehnički pregled vozila izvan područja Federacije Bosne i Hercegovine

  10. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. - 2025. godinu

  11. Prijedlog odluke o odobravanju donacije 1 (jednog) teretnog motornog vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove

  12. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 4 (četiri) službena putnička automobila Federalne uprave za inspekcijske poslove

  13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

  14. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta Hitni projekat za COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine, za period 01. oktobar -31. decembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  15. Izvještaj o radu Radne grupe za usklađivanje sistema procjene djece sa teškoćama u razvoju sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF) i ujednačavanje pristupa na nivou svih deset kantona, za period 01.01.2021. godine – 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  16. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za IV. kvartal 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  17. Godišnji izvještaj o obavljenim inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  18. lzvještaj o radu Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  19. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge-transparetnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" za mjesec januar, sa Prijedlogom zaključka

  20. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  21. Godišnji izvještaj o radu Odbora državne službe za žalbe za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno garantni program za izvoznike, Kreditno garantni program za velika preduzeća i "Tekući transferi drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-Regresiranje kamata-Garantni fond" na dan 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH broj: 04-19-498/21 od 25.02.2022. godine, o aktivnostima poduzetim na realizaciji Zaključka V. broj: 94/2022 od 27.02.2022. godine-smještaj federalnih institucija u slobodni prostor na spratovima XIII-XVIII u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2, sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: Sp-01-04-01-152-1/22 od 09.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka (osiguranje finansijskih sredstava za uplatu staža sa uvećanim trajanjem za Službenike Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 04.02.1999-01.01.2004. godine)

  25. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Prijedlog rješenja o ovlaštenju za učestvovanje na sastanku sa rukovodstvom GAVI SAVEZA glavnog koordinatora COVAX mehanizma za pribavljanje vakcina za bolest COVID-19

  27. Informacija (usmena) o pružanju podrške Ukrajini - Svjetskoj turističkoj organizaciji UN-a