Dnevni red 303. sjednice Vlade FBiH

 • 17.02.2022.
 • 1.    Usvajanje Zapisnika 302. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.02.2022. godine

  2.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

  3.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

  4.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica

  5.    Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koje su podnijeli:

  a) Aner Žuljević,delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Žarko Vujović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  6.    Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – hitni postupak, koji su podnijeli:

  a) Rasim Pajić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  7.    Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, kojeg je predložila Meliha Bijedić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  8.    Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini kojeg su po skraćenom postupku predložili Amer Obradović, Nasiha Pozder i Lana Prlić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  9.    Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o fiskalnim sistemima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio BH Telecom d.d. Sarajevo

  10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi koju je na 28. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 21.12.2021. godine podnio poslanik Hasan Muratović (Inicijativa za donošenje zaključka o obustavljanju svih aktivnosti na eksploataciji rude litijuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine)

  11. Prijedlozi odluka

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala

  12. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, ispred državnog kapitala

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, ispred državnog kapitala

  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, ispred državnog kapitala

  e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, ispred državnog kapitala

  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške

  14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Pale za ustupanje na korištenje objekta i dijela zemljišta u kasarni "Hrenovica" trećim licima

  16. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "Sarajevo-osiguranje" d.d. Sarajevo

  17. Prijedlog odluke o web stranici i online kanalima komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina ekspropisane Rješenjem o ekspropriaciji Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Travnik, broj: 04-31-2-1373-5/20-65-2 od 13.12.2021. godine

  19. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravnosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, broj: 04-31-2-1373-5/20-89-89-5 od 10.12.2021. godine

  20. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Podrške zapošljavanju" (ESP) za period 01.oktobar - 31.decembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  21. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije za IV. kvartal 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  24. Godišnji plan rada Finansijsko-informatičke agencije za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  25. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka V. broj: 1673/2021 od 11.11.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju depozita i efektima uloženih sredstava obezbijeđenih po Programu utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegoivne (IGA) u iznosu od 5.000,000,00, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o Izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2020. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za IV. kvartal 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  30. Očitovanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, broj: 04-31/16-2100/21 M.T. od 07.02.2022. godine na Zahtjev Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, broj: FZ1/3-04-4-1-1/22 od 02.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  31. Verifikacija odgovora na tužbu u upravnom sporu tužitelja Općine Velika Kladuša, zastupane po općinskom načelniku Velika Kladuša, Abdić Fikretu, protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-08-49/2022 od 15.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka