Dnevni red 302. sjednice Vlade FBiH

 • 10.02.2022.
 • 1.    Usvajanje Zapisnika 301. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.02.2022. godine i Zapisnika 241. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane telefonskim putem 07.02.2022. godine

  2.    Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 07.02.2022. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  3.    Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik

  4.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  5.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  6.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegoivne na Skupštini Privrednog društva Binas d.d. Bugojno

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Binas d.d. Bugojno

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Binas d.d. Bugojno

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Binas d.d. Bugojno

  7.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Fedeacije Bosne i Hercegoivne na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

  8.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama

  9.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. - 2022. godina

  10. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

  11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 900.000,00 KM

  12. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

  b) Prijedlog odluke o imenovanju direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga vezanih za aktivnosti rukometnih reprezentacija BiH, kao i nabavku reklamno-promotivnih usluga i prava prenosa/emitovanja i eksploatacije rukometne Premier lige BiH u 2022. i 2023. godini

  14. Prijedlozi odluka:

  a)    Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o pristupanju postupku dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne, općina Kakanj

  15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora i dva izvršna vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać

  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora

  17. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04-27-2212/21-1 od 01.09.2021. godine

  19. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Emić Ibrahima iz Zenice

  20. Prijedlog odgovora na Zaključak Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  21. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva "Sarajevo-osiguranje" d.d. Sarajevo za period 01.10. - 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o implementaciji projekta po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać za period 01.10.2021. - 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period oktobar - decembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o izvršenju Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  28. Godišnji izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  30. Plan rada Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  31. Informacija o grantu za tehničku pomoć Evropske investicijske banke za Projekat „Koridor Vc u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj-Zvirovići)“, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta za tehničku pomoć Evropske investicijske banke za Projekat „Koridor Vc u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj-Zvirovići)“

  32. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova o stambenim jedinicama koje je u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od nadležnog stambenog organa preuzela Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i predala Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju realizacije Programa tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za period 2019. - 2021. godina (januar 2022. godine), sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi nekretnina vojne namjene, poslovnih prostora, nepokretne imovine bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine i poslovima u vezi nekretnina u skladu sa posebnim zaduženjima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o izradi minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka

  37. Prijedlog zaključka o pravilnoj primjeni Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, V.broj: 3/2022 od 07.01.2022. godine

  38. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Jasmin Duvnjak, Slađan Ilić i Ivo Tadić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  39. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja

  40. Prijedlog odluke o kategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste na teritoriji Posavskog kantona