Dnevni red 301. sjednice Vlade FBiH

 • 03.02.2022.
 • 1.    Usvajanje Zapisnika 300. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.01.2022. godine 

  2.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  3.    Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo

  4.    Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

  5.    Nacrt zakona o izmjenama Zakona o radu

  6.    Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi koja se odnosi na izradu nove Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Amela Kuskunović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  7.    Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja zakona o mladima Federacije BiH, koju je podnijela prof. Nataša Perić, predsjedavajuća Gradskog Vijeća Tuzla

  8.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

  9.    Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima

  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

  13. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista

  14. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave

  15. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik, ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik, ispred državnog kapitala

  16. Prijedlozi odluka

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva„Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  17. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu

  19. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

  20. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlog rješenja o Prijedlogu za imenovanje člana Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine

  22. Izvještaj "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2020. godina", sa Prijedlogom zaključka

  a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2020. godina"

  23. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i zamjenikā premijera, za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije o provedbi Uredbe o procjeni utjecaja propisa za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  30. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom zaključka

  31. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  32. Izvještaj o radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  33. Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  34. Godišnji plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  35. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  36. Plan i Program rada i Plan prihoda i rashoda sa planom javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  37. Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovime za 2022. godinu s Komunikacijskim akcionim planom, sa Prijedlogom zaključka

  38. Plan rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  39. Godišnji plan rada Federalne direkcije robnih rezervi za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, broj: 06-31/11-3511/21 BB od 26.01.2022. godine i Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. – Đurđevik koji posluje u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  42. Informacija u vezi učešća konzorcija iz Federacije Bosne i Hercegovine u aktivnostima Evropske poduzetničke mreže u periodu 2022.-2027. godina u okviru Single Market Programa (SMP), sa Prijedlogom zaključka

  43. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 05-04-48/22-2 od 27.01.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka (a u vezi sa Odlukom V. broj: 1712/2021 od 11.11.2021. godine kojom je odobren prijenos prava korištenja motornih vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Službu za zajedničke poslove organ i tijela Federacije Bosne i Hercegovine)

  44. Informacija o Odluci Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ćavar i Puce protiv Bosne i Hercegovine, Ap. br. 1237/21 i Jurić i Šunjić protiv Bosne i Hercegovine, Ap.br. 18563/21, sa Prijedlogom zaključka

  45. Informacija o odlukama Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Apostolovski Laste i 15 drugih protiv Bosne i Hercegovine (presuda ap.br.2870 i 2 druge aplikacije od 18.01.2022.godine, Odluka ap.br.9544/12 i 11 drugih aplikacija od 20.01.2022.godine), sa Prijedlogom zaključka

  46. Prijedlog zaključka o pravilnoj primjeni Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, V.broj: 3/2022 od 07.01.2022. godine

  47. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje odluke o razrješenju direktora društva

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva

  48. Verifikacija Odgovora na tužbu u upravnom sporu tužitelja Ormanović Mesuda protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-30-1181/2020 od 02.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  49. Prijedlog odluke o odobravanju plasmana sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i vode se na kontu "Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta"

  50. Prijedlog odluke o izradi strategije razvoja male privrede Federacije Bosne i Hercegovine 2022. - 2027.