Dnevni red 30. sjednice Vlade FBiH

 • 25.10.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 29. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Informacija o realizaciji projekta „Jedan zakon – jedan fond“;
  3. Prednacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
  4. Prioritetni razvojni projekti u Federaciji BiH - Program javnih investicija-;
  5. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava « grantovi pojedincima – potpora udruženjima potrošača» utvrđenih Budžetom Federacije BIH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu trgovine;
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“, za I kvartal 2007. godine;
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za I kvartal 2007. godine;
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  9. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za udruženja građana i druge organizacije sa pozicije „Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama“;
  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Aneksa br. 3. Dopunjenog i izmijenjenog ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Mittal Steel Zenica;
  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Odluke Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću “Mittal Steel Zenica” o promjeni firme;
  12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi;
  14. Prijedlog mišljenja u vezi sa , Prijedlogom odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i Kanjona Rakitinice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine koji je podnio Klub zastupnika Stranke za BiH;
   a) Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke   o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i Kanjona Rakitinice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
   b) Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine - Igman, Bjelašnica, Treskavica i Kanjon Raktinice (Visočica);
  15. Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Informacija o radno-pravnom statusu uposlenika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u uvjetima trajnog premještaja sjedišta ovog zavoda iz Sarajeva u Mostar;
  16. Izvještaj o provedbi javnog konkursa za izbor kandidata za člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine;
  17. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj - avgust/kolovoz 2007. godine;
  18. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine;
  19. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. iz Federacije Bosne i Hercegovine;
  20. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.