Dnevni red 298. sjednice Vlade FBiH

 • 12.01.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 297. sjednice, održane 30.12.2021. godine, Zapisnika 237. hitne sjednice, održane 07.01.2022. godine, telefonskim putem i Zapisnika 238. hitne sjednice, održane 10.01.2022. godine telefonskim putem 
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 10.01.2022. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka 
  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Pale za ustupanje na korištenje objekta i dijela zemljišta u kasarni „Hrenovica“ trećim licima
  7.     Prijedlog rješenja o nominovanju člana Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga
  8. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja 
  9. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-2192/19-7 od 25.03.2021. godine
  b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-2192/19-84 od 18.05.2020. godine
  c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-2192/19-48 od 18.05.2020. godine
  d) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-2192/19-82 od 18.05.2020. godine
  e) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-2192/19-60 od 18.05.2020. godine
  f) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine, Službe za nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-2192/19-30 od 15.07.2019. godine
  10. Prijedlozi rješenja
  a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja odjela za finansije i nekretnine Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UPI-05/2-33-2190/19-10 od 21.05.2020. godine
  b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja odjela za finansije i nekretnine Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UPI-05/2-33-2192/19-87 od 13.05.2020. godine
  11. Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  12. Godišnji izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka 
  13. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
  14. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za Agropedologiju za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
  15. Izvještaj o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka 
  16. Plan rada i razvoja Javne ustanove Federalna novinska agencija za period od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine, s Prijedlogom zaključka 
  17. Godišnji plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za period 01.01.-31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka 
  18. Godišnji plan Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka 
  19. Plan rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka
  20. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka 
  21. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka
  22. Informacija o održavanju 6. sastanka Posebne skupine za reformu javne uprave kao tijela uspostavljenog Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije , njenih zemalja članica i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  23. Informacija Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u vezi potrebe uzimanja u zakup prostora objekta „Hotela Walter” u Sarajevu, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, od privrednog društva „Emiran” d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
  a) Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa mogućnostima dodjele hotela “Walter” Federalnoj upravi policije, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija o završenoj aktivnosti na postupku javne nabavke – usluga – usluga izrade idejnog rješenja sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade i adaptacije objekta poslove zgrade „Staklena banka“ u Mostaru - sa prezentacijom, s Prijedlogom zaključka 
  25. Informacija o poduzetom na izvršenju Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-75/14 od 09.03.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
  26. Prijedlog zaključka o usvajanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
  27. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu izvještaja o provođenju Okvirnog Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini za 2019. i 2020. godinu 
  28. Izjašnjenje Federalnog ministarstva finansija na Zaključke Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-2040/21 od 06.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka