Dnevni red 297. sjednice Vlade FBiH

 • 30.12.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 296. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.12.2021. godine
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 27.12.2021. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  3. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu 
  4. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
  5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog izjašnjenja o Zaključku Zakonodavno pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja odredbi zakona o visini stope zatezne kamate, koju je Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, podnijelo Udruženje banaka BiH
  7. Prijedlog uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće
  8. Prijedlog odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.
  - Materijali za Dnevni red Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.
  10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
  11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na koridoru Vc dionica Putnikovo Brdo-Medakovo
  12. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski centar Sarajevo” d.o.o.
  b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski centar Sarajevo” d.o.o.
  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski centar Sarajevo” d.o.o.
  d) Tekst javnog oglasa o poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski centar Sarajevo” d.o.o. 
  13. Prijedlozi rješenja: 
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski centar Sarajevo” d.o.o.
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski centar Sarajevo” d.o.o.
  14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Finansijsko-informatičkoj agenciji - FIA za izdavanje u zakup dijela poslovnog prostora u Drvaru i Glamoču, Intesa Sanpaolo Banci d.d. Bosne i Hercegovine
  16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
  17. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine
  18. Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalnog zavoda za geologiju 
  19. Izjašnjenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na akt Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-05-888/21, pokrenut po žalbi Bečirević Almira na postupak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prilikom imenovanja vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka 
  20. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta "Energetska efikasnost u BiH" za federaciju Bosne i Hercegovine (AF-dodatno finansiranje) za period 01.07.2021.-30.09.2021. (III kvartal 2021. godine), s Prijedlogom zaključka
  21. Izvještaj o provođenju i završetku projekta Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini -BEEP (IDA kredit broj:5538-BA i 5393-BA), s Prijedlogom zaključka
  22. Godišnji izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, sa Prijedlogom zaključka
  23. Izvještaj o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 30.09.2021. godine), s Prijedlogom zaključka 
  25. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za period 01.02.2021.-31.07.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  26. Prijedlog odluke o produženju finansijske konsolidacije privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša
  27. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o neizmirenim obavezama iz 2014. godine koje su unesene u Trezorsku aplikaciju po Programu poticaja za poljoprivredu u 2014. godini, s Prijedlogom zaključka
  28. Informacija o realizaciji odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o odobravanju i utrošku sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje projekta “Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine” -WATSAN FBIH, s Prijedlogom zaključka
  29. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 255/2020 od 20.02.2020. godine s Prijedlogom zaključka
  30. Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka
  31. Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka 
  32. Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka
  33.Plan rada Federalnog zavoda za poljoprivredu za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka
  34. Molba Srpske pravoslavne crkve - Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska -Srpska pravoslavna crkvena opština mostarska za finansijsku pomoć za nastavak obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, s Prijedlogom zaključka.
  35. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
  36. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva “BINAS” d.d. Bugojno
  37. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
  38. Prijedlozi odluka: 
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde ispred državnog kapitala
  39. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021 godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža“ 
  40. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima”
  41. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju privremene tarife za Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine
  42. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
  43. Prijedlozi rješenja o razrješenju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnih zavoda: 
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda zatvorenog tipa u Zenici
  b) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
  c) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
  d) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Busovači
  e) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru 
  f) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli 
  g) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno - popravnog Zavoda zatvorenog tipa u Zenici 
  h) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Busovači
  i) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
  j) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
  k) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
  l) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću 
  m) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
  44. Prijedlozi rješenja o imenovanju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnih zavoda: 
  a) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda zatvorenog tipa u Zenici 
  b) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru 
  c) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Orašju 
  d) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu 
  e) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Busovači
  f) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli 
  g) Prijedlog rješenja o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda zatvorenog tipa u Zenici 
  h) Prijedlog rješenja o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
  i) Prijedlog rješenja o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Busovači 
  j) Prijedlog rješenja o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Orašju 
  k) Prijedlog rješenja o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru 
  l) Prijedlog rješenja o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
  m) Prijedlog rješenja o postavljenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
  45. Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku prodaje, najma i čuvanja i održavanja oduzete imovine