Dnevni red 295. sjednice Vlade FBiH

 • 16.12.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 294. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.12.2021. godine
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 13.12.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka 
  3. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 
  4. Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje koje je postavila poslanik Sanela Prašović Gadžo na 27. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 30.11.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  5. Prijedlog uredbe o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovinena Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  8. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 15 glave 1509- Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać; 1508-Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; 1505-Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje; 1506-Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo na razdjel 15 glave 1506-Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo; 1504-Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar; 1505-Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje; 1501-Federalno ministarstvo pravde; 1503-Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Busovača i 1507-Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla
  9. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova 
  10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo 
  11. Prijedlog odluke o odobravanju Rebalansa plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
  12. Prijedlog odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2021", krajnjim korisnicima
  13. Prijedlog odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje", krajnjim korisnicima
  14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane
  16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija
  17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Organizacija programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine 
  19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje namjenskih prihoda po osnovu uplata od polaznika u svrhu edukacije i isplate na poseban namjenski transakcijski račun /podračun u okviru jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine
  20. Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktora Arhiva Federacije
  21. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2022.-2024. godina, s Prijedlogom zaključka 
  a) Kantonalni programi javnih investicija, sa Prijedlogom zaključka
  - Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2022.-2024. godina
  - Program javnih investicija Zapadnohercegovačkog kantona za period 2022.-2024. godina
  - Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2022.-2024. godina
  - Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2022.-2024. godina
  - Program javnih investicija Kantona 10 za period 2022.-2024. godina
  - Program javnih investicija Srednjobosanskog kantona 2022.-2024. godina
  - Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022.-2024. godina
  22. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka 
  23. Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka
  24. Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka
  25. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 559/2020 od 16.4.2020. godine pod tačkom 8., s Prijedlogom zaključka 
  26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje bolesti COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
  27. Informacija u vezi aktivnosti smještaja federalnih institucija u slobodni prostor na spratovima XIII-XVIII u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2, s Prijedlogom zaključka
  28. Informacija o projektnom zadatku i projektnim aktivnostima Federalne uprave za inspekcijske poslove i predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj u okviru "Brzog savjetodavnog odgovora u Paketu solidarnosti", s Prijedlogom zaključka
  29. Verifikacija Odgovora na Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke, Presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 018799 17 U od 22.4.2020. godine, kojom je odbijena tužba Marijanović Marijana, zastupanog po punomoćniku Simić Mirku, protiv Rješenja Vlade 
  30. Informacija o poduzetim aktivnostima po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1029/2021 od 3.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  31.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
  32. Prijedlog Amandmana na Prijedlog zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska" 
  33. Prijedlozi odluka: 
  a) Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE d.d. Novi Travnik
  b) Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „ALUMINIJ“ d.d. Mostar 
  c) Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva KONFEKCIJA „BORAC“ d.d. Travnik 
  d) Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „ZRAK“ d.d. Sarajevo 
  34. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora projekta „Energetska efikasnost u Javnim zgradama“ za Federaciju Bosne i Hercegovine 
  35. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  36. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije za 2021. godinu za dodjeljivanje nagrada u skladu sa Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima, s Prijedlogom zaključka
  37. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo