Dnevni red 294. sjednice Vlade FBiH

 • 09.12.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 293. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 02.12.2021. godine i Zapisnika 235. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 07.12.2021. godine, telefonskim putem
  a) Verikacija Odluke o neusvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020. godinu 
  2. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane tužitelja Mehmedika Osmana i Mehmedika Alema iz Ilidže
  3. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane tužitelja Beljo Jure iz Prozor-Rame 
  4. Nacrt autentičnog tumačenja člana 78. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 81. Zakona o stvarnim pravima, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Općina Vogošća 
  6. Setovi inicijativa Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za izmjene zakonskog okvira kojim se smanjuje rizik od nastanka koruptivnih radnji 
  a) Izjašnjenje o setu inicijativa koje se tiču izmjena zakonskog okvira kojim se reguliše rad inspekcijskih organa, i to: 
  - Zakona o postupku inspekcijskog nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine
  - Zakona o dopuni Zakona o upravnom postupku 
  - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine 
  - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine 
  b) Odgovor o setu inicijativa koje se tiču izmjena zakonskog okvira kojim su predviđene različite kazne za isti prekršaj, i to:
  - Zakona o izmjenama i dopunama zakona o kontroli cijena Federacije Bosne i Hercegovine 
  - Zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine 
  7. Prijedlozi akata: 
  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, (druge izmjene), Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I) (druge izmjene) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (druge izmjene i dopune) b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, (druge izmjene), Izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I) (druge izmjene) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (druge izmjene i dopune) 
  8. Prijedlozi akata: 
  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu i Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu 
  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
  9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  12. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru "hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu", krajnjim korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine
  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u ulici Vahide Maglajlić broj 25/1, Sarajevo
  14. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave-izvršnog direktora proizvodnje Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno 
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave-izvršnog direktora proizvodnje Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno 
  15. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin-Konjic, poddionica Tarčin-Ivan 
  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Nemila-Poprikuše
  17. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
  18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unaprijeđenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
  19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unaprijeđenje glavnog sistema i modula integrisane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
  20. Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Javnu ustanovu Federalna novinska agencija „FENA“
  21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 
  22. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine 
  23. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, Ulica Buka broj 10, Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine
  24. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 10 (ranije broj 12), Udruženju jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Općine Stari Grad i Udruženju „Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine – Općina Stari Grad“ 
  25. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u ul. Ćemaluša broj 2/III u Sarajevu Federalnom zavodu za statistiku
  26. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  27. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremeno imenovanog predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  28. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBIH)"
  29. Prijedlozi rješenja
  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice, broj: 04/12-27-6495/2020 od 22.06.2021. godine
  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice, broj: 04/12-27-6658/2020 od 21.06.2021. godine
  30. Prijedlog rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja
  31. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „EXICON“ EXPORT-IMPORT CONSALTING D.O.O. Bihać
  32. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za III. kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  33. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli - septembar 2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  34. Informacija u vezi Akcionog plana za implementaciju Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi Zapadnog Balkana 2021-2030, s Prijedlogom zaključka 
  35. Informacija o aktivnostima na uspostavi zaštićenih područja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  36. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Ap.br. 62215/15, Bulatović Slobodan protiv Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
  37. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za kupovinu nekretnina koje se nalaze u području Nacionalnog parka „Una“ (vlasnik Radaković Radomir)
  38. Informacija o molbi Finansijsko-informatičke agencije za intervencijom iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine radi troška nastalog na osnovu isplate po sudskoj presudi i uticaja iste na finansijski rezultat Finansijsko-informatičke agencije, s Prijedlogom zaključka 
  39. Prijedlozi akata: 
  a) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
  b) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
  40. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja se odnosi na dostavljanje inicijative za uvođenje stimulativnih mjera s ciljem uspostave elektromobilnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka