Dnevni red 293. sjednice Vlade FBiH

 • 02.12.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 292. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.11.2021. godine 
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 29.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  3. Nacrt zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak, čiji je predlagač Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020. godinu
  7. Prijedlog odluke o kategorizaciji regionalnih cesta, R-426 na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u magistralnu cestu sa oznakom M-17.1
  8. Prijedlog odluke o kategorizaciji regionalne ceste, R-426 Dračevo – Hutovo – Ravno u magistralnu cestu sa oznakom M-17.6
  9. Prijedlog odluke o razvrstavanju lokalnih cesta u regionalne ceste na području Zeničko-dobojskog kantona 
  10. Prijedlog rješenja o ulasku u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04/12-31-3268/12-579a od 15.10.2021. godine
  11. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 66/2021 od 14.01.2021. godine, s Prijedlogom zaključaka
  12. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 887/2020 od 25.6.2020. godine, saPrijedlogom zaključka 
  13. Informacija o aktivnostima koje je potrebno poduzeti u cilju rekonstrukcije /sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2 – dio I sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
  14. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona Federacije Bosne i Hercegovine, općina Federacije Bosne i Hercegovine i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka 
  15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.7.2021.-30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  16. Akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine 2020.-2023., s Prijedlogom zaključka
  17. Informacija Federalnog ministarstva finansija o rješavanju Zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu naknade za neiskorišteni dio godišnjeg odmora u Finansijsko - informatičkoj agenciji, s Prijedlogom zaključka 
  18. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  19. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima"
  20. Informacija o kreditnom zaduženju društva društva „Naftni terminali Federacije“ d.o.o. Ploče i zahtjevu za korištenje depozitnih sredstava obezbijeđenih po postojećem kreditu, sa Prijedlogom zaključka
  21. Prijedlozi akata
  a) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju 8. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde
  b) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju 8. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde
  22. Prijedlozi odluka: 
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar 
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar 
  23. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo