Dnevni red 292. sjednice Vlade FBiH

 • 29.11.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 291. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.11.2021. godine
  2. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Klub zastupnika SDPBiH i amandmanima koje je podnio Eldar Čomor (Klub SDA BiH), poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dohodak, koji je podnijela Kenela Zuko, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom, koju je podnijela Općina Ravno
  6. Prijedlog uredbe o sticanju statusa realizatora Programa stručnog usavršavanja
  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  8. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
  9. Prijedlog odluke o dodjeli federalnih nagrada za nauku za 2021. godinu
  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema Union banci d.d. Sarajevo
  11. Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije Javnim preduzećima-za uvezivanje radnog staža"
  12. Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" za 2021. godinu
  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2021. godinu
  14. Prijedlog odluke o izradi Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (2022-2027)
  15.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Mreže za razvoj ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
  16. Prijedlog rješenja o ovlaštenju pomoćnika direktora u Federalnom zavodu za programiranje razvoja
  17. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu "Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža, s Prijedlogom zaključka
  18. Izvještaj Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA, s Prijedlogom zaključka
  a) Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA
  19. Prvi izvještaj o radu Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja, s Prijedlogom zaključka
  20. Informacija Upravnog odbora Projekta „Dodatno finansiranje - Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine o usvajanju ažurirane Liste objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. godina od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  21. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - oktobar 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  22. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za kupovinu nekretnina koje se nalaze u području Nacionalnog parka „Una“ (vlasnik Kadire Pehlivanović)
  23. Prijedlog zaključka u vezi sa Zahtjevom za dostavu stenograma 215., 219., 288. i 289. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio v.d. glavnog inspektora Finansijske-Financijske policije
  24. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi sa Zahtjevom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, kojim se traži dostava Informacije “Iz kojih razloga nije data prethodna saglasnost za imenovanje nekog od kandidata u roku u kojem je imenovan v.d. direktora Unis Group d.o.o. Ilidža”, s Prijedlogom zaključka
  25. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanje zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
  26. Nacrt zakona o Gradu Stolac
  27. Nacrt zakona o Gradu Bosanska Krupa
  28. Nacrt zakona o Gradu Lukavac
  29. Nacrt zakona o Gradu Konjic
  30. Nacrt zakona o Gradu Orašje
  31. Nacrt zakona o Gradu Zavidovići