Dnevni red 291. sjednice Vlade FBiH

 • 18.11.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 290. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.11.2021. godine i Zapisnika 234. hitne telefonske sjednice, održane 12.11.2021. godine
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 15.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka 
  3. Prednacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Damir Mašić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  6. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o doprinosima Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložio Klub poslanika DF u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su podnijeli Damir Mašić, predsjednik Kluba zastupnika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
  8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnio Mirsad Pindžo, poslanik u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine 
  9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Adnan Efendić, predsjednik Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  10. Prijedlog odgovora u vezi sa Zahtjevom za dostavu mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli Vibor Handžić delegat u Domu naroda Parlamenta federacije Bosne i Hercegovine i Sabina Čudić, poslanik u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o.
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o.
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o.
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o.
  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu
  13. Prijedlozi akata: 
  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i procjeni plana za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu 
  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i procjenu plana za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu 
  14. Prijedlozi akata: 
  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
  c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
  d) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  15. Prijedlog odluke o odobravanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godine 
  16. Prijedlozi odluka: 
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva 
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Feroelektro“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva
  17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo za izvođenje radova na adaptaciji objekta Vila Braun
  18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  19. Prijedlog odluke o ustupanju roba iz Federalnih robnih rezervi Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine
  20. Prijedlog odluke o otpisu nenaplativih potraživanja Odbora državne službe za žalbe od dobavljača „MMCC“ d.o.o. Sarajevo 
  21. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „Federal-Kompani“ d.o.o. Sarajevo 
  22. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Hitni projekat za COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine“ za period 1.7. - 30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  23. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za III. kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Nacionalni park “Una” za period 1.7.2021. - 30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  25. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period juli - septembar 2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  26. Izvještaj o radu članova Interresorne radne grupe u vezi sa zaključcima V. broj: 1136/2021 od 15.7.2021. godine i V. broj: 1327/2021 od 29.7.2021. godine (implementacija projekata uključenih u Program javnih investicija Federacije BiH), s prijedlozima zaključaka 
  27. Informacija sa održanog sastanka vezano za aktuelno stanje u Privrednom društvu Feroelektro d.d. Sarajevo, s Prijedlogom rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu prijedloga aktivnosti za restruktuiranje Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
  28.Informacija o izvršenom povratu sredstava sa Prijedlogom zaključka
  29. Informacija o primjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i stanju kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini, s Prijedlogom zaključka 
  30. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa dodjelom na privremeno korištenje prostorija na XVI-om spratu objekta „B“ zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
  31. Informacija o mogućnosti smještaja federalnih institucija u slobodni prostor na spratovima XIII - XVIII u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2, s Prijedlogom zaključka 
  32. Informacija o realizaciji preporuka iz zaključnih zapažanje o Šestom periodičnom CEDAW izvještaju Bosne i Hercegovine s Prijedlogom zaključka
  33. Informacija o Programu integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, sa Prijedlogom odluke o usvajanju Metodologije izrade Programa integrisanja BiH u EU i obaveza federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacija i drugih federalnih institucija u kontekstu planiranja, izrade, implementacije, praćenja i izvještavanja u okviru programa integrisanja BiH u EU
  34. Informacija o uspostavljanju novog programskog okvira za IPA III (2021-2028), sa Prijedlogom zaključka 
  35. Prijedlog odgovora na tužbu Milenka Krčuma iz Mostara 
  36. Verifkacija Mišljenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03-01-460/2021 od 17.11.2021. godine na Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 105. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/15), koji je podnio Općinski sud u Srebreniku, s Prijedlogom zaključka 
  37. Zahtjev za produženje mandata Azri Olovčić, na poslovima zamjenika Federalnog pravobranioca, s Prijedlogom zaključka
  38. Nacrt zakona o gasovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ 
  39. Prijedlozi odluka: 
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  40. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo