Dnevni red 290. sjednice Vlade FBiH

 • 11.11.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 287. sjednice održane 27.10.2021. godine i 4.11.2021. godine, Zapisnika 288. sjednice održane 04.11.2021. godine, Zapisnika tematske, 289. sjednice održane 04.11.2021. godine i Zapisnika 233. hitne telefonske sjednice, održane 6.11.2021. godine 
  a) Verifikacija Zaključka sa 288. sjednice, održane 4.11.2021. godine
  2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o minimalnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak, kojeg su podnijeli Damir Mašić, predsjednik Kluba SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o minimalnoj plaći, kojeg su predložili klubovi poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu izmjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak, koji je podnijela Segmedina Srna Bajramović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, koji je podnio Stipan Šarac delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  6. Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata FBiH, koji su podnijele Majra Dautbegović poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i Alisa Hajdarović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
  7. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Sanela Klarić, poslanik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
  8. Prijedlog mišljenja po Zahtjevu Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH broj: 01-45-1008/21, od 27.9.2021. godine o Zahtjevu Fikreta Mrkonjića iz Banovića za amnestiju od daljeg izdržavanja zatvorske kazne
  9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Tuzla 
  10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 190. stav (2) Zakona o vodama koju je Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uputio Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove
  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
  12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Medical Volunteers International e.V.” Hamburg, Savezna Republika Njemačka za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „ZAKLADA UTVRDA BEZGREŠNE“ Mrežnički brig 64, Duga Resa, Republika Hrvatska za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine 
  17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine
  18. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica Harmani H-18D, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
  19. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ul. Josipa Vancaša 21 u Sarajevu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  20. Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava korištenja motornih vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Službu za zajedničke poslove organ i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
  21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove
  22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje javnih sredstava/namjenskih prihoda po osnovu uplata od kandidata u svrhu polaganja ispita i isplate članovima Komisije za rad na poseban namjenski transakcijski račun/podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine
  23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  24. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
  25. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1. januara do 30. septembra 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  26. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period 1.7.2021. - 30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  27. Izvještaj Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine o efektima dodijeljene finansijske pomoći Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvom u sektoru industrije, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za pdršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID - 19, s Prijedlogom zaključka
  28. Izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Kapitalni transferi Javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije”, s Prijedlogom zaključka
  29. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu- rudnici u sastavu koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d,. Sarajevo i RMU “Banovići” d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
  30. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period 1.7.-30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  31. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 1.7.2021. – 30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  32. Izvještaj o realizaciji strateških ciljeva, utvrđenih Strategijom za borbu protiv korupcije 2016-2019. godine Federacije Bosne i Hercegovine i Akcionim planom za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. godine Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  33. Prijedlog akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2021.- do donošenja Strategije za borbu protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  34. Informacija u vezi Zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-1648/21 od 14.10.2021. godine (kojim se traži od Vlade Federacije BiH da, u roku od 60 dana, dostavi sveobuhvatne izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koji će zadovoljiti elemente transparentnosti, pravičnosti i ravnopravnosti u raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH), s Prijedlogom zaključka 
  35. Informacija o Kompleksu skladišnog prostora tzv. Rakovica (potpisana od strane Federalne uprave policije, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH) 
  36. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka V. broj: 840/2021 od 20.5.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  37. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za III kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  38. Informacija o statusu Javnog preduzeća “Bosanskohercegovačke šume” Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
  39. Informacija o službenim putničkim automobilima u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključka 
  40. Prijedlozi akata: 
  a) Prijedlog izjašnjenja o izvršenju odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
  b) Informacija o Presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Musquishta protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 27994/19, s Prijedlogom zaključka
  c) Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Drago Žilić protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 49551/20 i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
  41. Mjesečni pregled naplate prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za septembar 2021. godine i period 1.1.-30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka