Dnevni red 287. sjednice Vlade FBiH

 • 27.10.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 286. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.10.2021. godine i Zapisnika 232. hitne sjednice, održane 26.10.2021. godine, telefonskim putem
  2. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 - Vlada Federacije BiH na razdjel 12 glava 1204 - Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću
  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika “Energopetrola” d.d. Sarajevo
  6. Prijedlog odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u koncernu EP BiH
  7. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića broj 30 i 32, Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka
  8. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 
  9. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
  10. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine 
  11. Prijedlozi rješenja: 
  a) Prijedlog rješenja o hitnom ulasku u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostar, broj: UPI-05/2-33-2192/19-92 od 18.5.2020. godine 
  b) Prijedlog rješenja o hitnom ulasku u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostar, broj: UPI-05/2-33-2192/19-36 od 25.3.2021. godine 
  12. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja
  13. Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2021, s Prijedlogom zaključka 
  14. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje “Sarajevo-osiguranje” d.d. Sarajevo za period 1.7.-30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  15. Treći tromjesečni izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 1.7.2021. - 30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  16. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period 16.10.2020. - 16.10.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  17. Informacija o aktivnostima Federalnog ministarstva finansija na provedbi Akcionog plana o načinu izvršenja sudskih odluka iz radnopravnih odnosa državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  18. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke (EIB) i komercijalnih banaka radi finansiranja izgradnje autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc, s prijedlozima zaključaka
  19. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o arbitražnom postupku pred međunarodnim arbitražnim sudom u Cirihu koji je pokrenula Flodgazszallito Zartoruen Mukodo Reszvenytarsasag (FGSZ), privatna kompanija sa sjedištem u Mađarskoj, kao tužitelj protiv tuženih, 1. Energoinvest d.d. Sarajevo, 2. BH Gas d.o.o. Sarajevo i 3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, radi prava na naknadu u iznosu od 21.125.000 USA za raskid Dugoročnog ugovora o transportu prirodnog gasa od 23.4.1998. godine, s Prijedlogom zaključka
  20. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  21. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2021. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka 
  22. Informacija o pripremi i razvoju projekta “Jačanje i modernizacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine”, s Prijedlogom zaključka
  23. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za kupovinu nekrentina koje se nalaze u području Nacionalnog parka „Una“ (vlasnika Dr. Horst Shlemminger)
  24. Prijedlog zaključka u vezi sa Zahtjevom za dostavu izvoda iz stenograma za tačku 10. Dnevnog reda 283. sjednice Vlade Federacije BiH „Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni Park “Una” d.o.o. Bihać o imenovanju direktora Javnog preduzeća Nacionalni Park “Una” d.o.o. Bihać“, koji je podnio Amarildo Mulić iz Bihaća, zastupan po punomoćniku advokatu Vojislavu Pušcu
  25. Zahtjev za dostavu informacije o realizaciji Zaključaka V. broj: 66/2021 od 14.01.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  26. Prijedlozi odluka: 
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH- Gas“ d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH- Gas“ d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa
  27. Prijedlog uredbe o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19
  28. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta 
  29. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2022. godini