Dnevni red 285. sjednice Vlade FBiH

 • 13.10.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 284. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.10.2021. godine
  2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije
  3. Nacrt zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu člana 69. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je pokrenula advokat Galiba Hrvačić-Karačić
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je na prijedlog Damira Marjanovića, poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, Zaključkom broj: 01-04-33545/21 od 7.9.2021. godine, podnijela Skupština Kantona Sarajevo
  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je podnijelo Udruženje banaka Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Operator- Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom, ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  11. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o poništavanju ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za ponovni izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  e) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje ponovnog postupka izbora kandidata za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  f) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  12. Prijedlog odluke o usvajanju Politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine
  13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 3 (tri) motorna vozila Federalnog zavoda za geologiju
  14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Odbora državne službe za žalbe za 2021. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu „Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi“
  15. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu i prodaju oduzetog nakita od plemenitog metala od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
  16. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi RUDNAP GROUP a.d. Beograd
  17. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i rješenjima zamjenika premijera, za period od 1.1.2021. godine do 30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  18. Izvještaj Komisije za razmatranje i ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom o dodjeli sredstava, s Prijedlogom zaključka
  19. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 30.06.2021. godine) , s Prijedlogom zaključka
  20. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa Zahtjevom Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 10-11-7-2139-2/21 od 2.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  21. Informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i strategiji upravljanja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  22. Prijedlog zaključka o obustavi provođenja Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima (APPP)
  23. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima
  24. Informacija o pružanju Tehničke pomoći US State Department, putem Agencije za Energetske Resurse (ENR) i Inicijative za upravljanje i kapacitete u području energetike (EGCI) Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u cilju jačanja ljudskih i tehničkih kapaciteta vezano za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
  25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj oraganizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
  26. Prijedlog odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH
  27. Prijedlog Amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
  28. Prijedlozi rješenja
  a) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva zdravstva
  b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona