Dnevni red 280. sjednice Vlade FBiH

 • 09.09.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 279. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 2.9.2021. godine i Zapisnika 230. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.9.2021. godine, telefonskim putem
  2. Aktuelno stanje pandemije i procesa vakcinacije protiv COVID -19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključno sa 06.09.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  3. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 6.9.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o osiguranju
  5. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju
  6. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Jasmin Duvnjak, Ivo Tadić i Slađan Ilić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o boravišnoj taksi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Ilidža
  8. Izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 137. Zakona od požara i vatrogastvu i Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH, koju je podnio Danijel Zidrum, direktor Croatia osiguranja iz Mostara sa Prijedlogom zaključka
  9. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti
  a) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji tač. 2. i 4. Zaključka V. broj: 968/2021 od 10.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  10. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizima
  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Finansijske - Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine
  13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
  14. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine
  15. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade, za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04/12-31-4313/16-224 od 21.7.2020. godine
  16. Prijedlozi rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica (Zahtjev JP Autoceste FBiH, broj: 02-02.1.3-3248-12/19 od 18.8.2021. godine)
  a) Po Rješenju broj: 04/12-31-4313/16-194 od 5.8.2021. godine
  b) Po Rješenju broj: 04/12-31-4313/16-195 od 5.8.2021. godine
  17. Prijedlozi rješenja:
  17.1. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj: 04/12-31-4313/16-234 od 23.9.2019. godine
  17.2. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj: 04/12-31-4313/16-232 od 4.3.2021. godine
  17.3. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj: 04/12-31-4313/16-189 od 4.3.2021. godine
  17.4. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj: 04/12-31-4313/16-611 od 24.12.2020. godine
  17.5. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj: 04/12-31-4313/16-184 od 23.10.2020. godine
  18. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi Miladina i Milice Todorović sa boravkom u USA , zastupani po punomoćiniku Nevenki Oručević, advokatu iz Mostara, izjavljena protiv Rješenja Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar
  19. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona Federacije Bosne i Hercegovine, općina Federacije Bosne i Hercegovine i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  20. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "Operator Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, za period 12.03.2021. do 12.06.2021. godine s Prijedlogom zaključka
  21. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za II. kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  22. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini i planovima gospodarenja šumama za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
  23. Informacija o zaključnim zapažanjima u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine UN Komitetu o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) sa Akcionim planom za provedbu u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija u vezi prijedloga punomoćnika DOO „ADDA – PROMET“ Velika Kladuša od 4.5.2021. godine za zaključivanje sudske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
  25. Informacija vezano za nedostavljanje budžetskog zahtjeva Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka
  26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
  27. Informacija Radne grupe zadužene za izradu Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, s Prijedlogom zaključka