Dnevni red 277. sjednice Vlade FBiH

 • 19.08.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 276. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.7.2021. godine, Zapisnika 227. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.7.2021. godine, telefonskim putem, Zapisnika 228. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.8.2021. godine, telefonskim putem i Zapisnika 229. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.8.2021. godine, telefonskim putem
  a) Verifikacija Zaključka u vezi sa Informacijom Federalne direkcije robnih rezervi - Skladište "Matrez" u Visokom
  2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća, koji je podnio Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 321. Zakona o privrednim društvima, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Zoran Maros, direktor FIS d.o.o. Vitez
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 230. stav (2) Zakona o privrednim društvima, koju je uputio Midhat Gekić, advokat iz Gornjeg Vakufa
  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 12. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Mirnes Burkić direktor JKP Radnik d.o.o. Zavidovići
  7. Prijedlog izjašnjenja o inicijativama, koje je, putem poslanice Jasmine Zubić, podnijelo Gradsko vijeće Grada Visoko, i to: Inicijativa za izmjenu odgovarajućeg propisa kako bi se omogućio volonterski staž u nekim službama, kao što su notari, advokati, knjigovođe, finansijske i agencije osiguranja, agencije za promet nekretnina i druge srodne i visokostručne pravne subjekte i Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o izvršnom postupku
  8. Prijedlog izjašnjenja na preporuku Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH povodom realizacije preporuke Ombudsmana za ljudska prava BiH broj: P-112/21
  9. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede
  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  14. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
  15. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
  16. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o poništavanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  c) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  e) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
  18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija
  19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu Privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM
  20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Strategije poljoprivede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. – 2027. godina
  22. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljanje direktora Federalnog zavoda za geologiju
  b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju
  c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za geologiju
  23. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
  25. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  26. Prijedlog odluke o obnovi premjera na području Općine Ilidža
  27. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  28. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2021, s Prijedlogom zaključka
  29. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1.-30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  30. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije, koji obavlja dužnost direktora policije, za II. kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  31. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  32. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
  33. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu s Prijedlogom preporuka i Prijedlogom zaključka
  34. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  35. Komentari federalnih ministarstava i Federalnog zavoda za programiranje razvoja na Nacrt izvještaja revizije učinka „Uspostavljanje efikasnog sistema planiranja i donošenja strategija Federacije Bosne i Hercegovine“ s Tabelarnim pregledom i Prijedlogom zaključka
  36. Informacija o prodaji nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo s prijedlozima akata:
  a) Prijedlog zaključka
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo
  37. Informacija u vezi sa Zahtjevom za isplatu potraživanja iz radnog odnosa Korman Ensada, zamjenika direktora Federalne uprave policije, s Prijedlogom zaključka
  38. Informacija o implementaciji projekta Izgradnja brze ceste Sarajevo-Goražde, dionica tunel Hranjen, s Prijedlogom zaključka
  39. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini s pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode s Prijedlogom zaključka
  40. Informacija o izvozu opasnog otpada iz Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  41. Informacija o novom ciklusu procjene implementacije Akta o malim i srednjim preduzećima 2019.-2022. (SBA procjena), s Prijedlogom zaključka
  42. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juli 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  43. Verifikacija odgovora na Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke po zahtjevu Stupar Besima iz Zenice, zastupanom po punomoćniku advokatu Nikolić Stjepanu, s Prijedlogom zaključka
  44. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka Una (ponuđač Saib Kasumović)
  45. Zahtjev Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za odobravanje finansijskih sredstava, s Prijedlogom zaključka
  46. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
  47. Informacija o projektu „Nula otpada Jadranska mreža za događaje i festivale“ realizovanog u okviru Programa: IPA Adriatic CBC 2007.-2013.; Akronim „ZERO WASTE“, s Prijedlogom zaključka
  48. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo