Dnevni red 274. sjednice Vlade FBiH

 • 15.07.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 273. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 8.7.2021. godine i Zapisnika 221. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.7.2021. godine, telefonskim putem
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 12.7.2021. godine, sa Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  3. Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu 8.7.2021 - 13.7.2021. godine, s Prijedlogom zaključa
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i usklađivanju postojeće zakonske regulative u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje nakon smrti bračnog partnera, odnosno Zakona o liječenju biomedicinski potpomognutom oplodnjom, posebno člana 28.,31. i 48. i relevantnih odredbi Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine a u vezi sa Žalbom Mirsade Halilović
  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
  8. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2021. godine (III. kvartal 2021. godine)
  9. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije
  10. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
  11. Prijedlog odluke o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, pod dionica Mostar Jug - Tunel Kvanj
  12. Prijedlog odluke o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, pod dionica Putnikovo Brdo - Ozimice
  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo
  14. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nekretnina na dionici autoceste Visoko - Podlugovi na Koridoru Vc
  15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje Anexa Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta "Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine"
  16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
  17. Prijedlog odluke o izradi Sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050 godine
  18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-regresiranje kamata-Garancijski fond
  19. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog odluke o poništavanju Ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine
  c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine
  d) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine
  e) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine
  f) Prijedlog teksta Ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine
  20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o korištenju zemljišta oko zgrade i zajedničkih dijelova zgrade u Sarajevu, ulica Hamdije Ćemerlića 2
  21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Ilidža za zastupanje na korištenje dijela zemljišta u bivšoj kasarni "Nedžarići" Klubu NK Stup
  22. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentirnaog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
  23. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  c) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  e) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  24. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2024. godina, s Prijedlogom zaključka
  25. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (6Y) obveznica s Prijedlogom zaključka
  26. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (12M) obveznica, s Prijedlogom zaključka
  27. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova u periodu od 1.1. - 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  28. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i zamjenikā premijera, za period od 1.1.2021. godine do 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  29. Izvješće o radu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  30. Informacija o utrošku sredstava u 2020. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2020.-2022. godina, s Prijedlogom zaključka
  31. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.2020. - 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  32. Inicijativa za izmjenu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, sa Prijedlogom zaključka
  33. Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 2.4.2021. godine), s Prijedlogom zaključka
  34. Informacija o Planu aktivnosti za naredne faze izrade Programa integrisanja BiH u EU, s Prijedlogom zaključka
  35. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu Zoran Galić, zastupan po punomoćniku Sanelu Neziriću, protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  36. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  37. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic