Dnevni red 273. sjednice Vlade FBiH

 • 08.07.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 272. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.7.2021. godine i Zapisnika 220. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 6.7.2021. godine, telefonskim putem
  2. Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu 1.7.2021.-7.7.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  3. Nacrt zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine
  4. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
  5. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – skraćeni postupak, kojeg je predložio Zijat Mušić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu kompatibilnosti Zakona o plaćama i drugim nakadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa odredbama člana I/2. i II./4 Ustava Bosne i Hercegovine, u postupku koji se vodi pred Ustavnim sudom BiH
  8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o radu, koju je podnijela Kenela Zuko, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  9. Prijedlog izjašnjenja na poslaničku Inicijativu Elzine Pirić, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za smjenu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
  12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II - "zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja" za 2021 godinu
  14. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2021. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju"
  15. Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2021. godine Danom žalosti
  16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata-Garantni fond
  17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
  18. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora
  19. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2021. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2021. - 2023. godinu
  20. Prijedlog odluke o davanju na korištenje bivše kasarne „Hrenovica“ Općini Pale
  21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o zakupu poslovnog prostora
  22. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Organizacija programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja"Otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  23. Prijedlog odgovora na Zahtjev za rješavanje spora nastalog između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u predmetu sticanja državljanstva BiH i Federacije BiH lica Gabr Ahmeda
  24. Prijedlozi rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za eksproprisano zemljište
  a) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za zemljište eksproprisano Rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, broj: 04-31-2-1373-5/20-5-5 od 5.10.2020. godine
  b) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za zemljište eksproprisano Rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, broj: 04-31-2-1373-5/20-38-38 od 11.11.2020. godine
  c) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za zemljište eksproprisano Rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, broj: 04-31-2-1373-5/20-10 od 7.10.2020. godine
  25. Nacrt drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Jelene Azarić iz Republike Srbije
  26. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (aukcija 8.6.2021.-10 Y-30 mil.) s Prijedlogom zaključka
  27. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Informacija o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  28. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  29. Informacija o provedenom postupku po Javnom pozivu za izbor i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
  30. Informacija vezana za provođenje presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-15/10 od 02.12.2015. godine i broj: U-22/16 od 6.3.2019. godine koje se odnose na notarsku djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Zaključka Doma naroda broj: 02-02-1915/19 od 14.11.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
  31. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa Zaključkom Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 04/2-02-292/20 od 1.2.2021. godine, s posebnim osvrtom na alineju 4. Zaključka
  a) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
  32. Prijedlog zaključka o prihvatanju Informacije Federalnog zavoda za statistiku o pokretanju aktivnosti digitalizacije statističke arhivske građe
  33. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  34. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
  Fadil Novalić, predsjednik Vlade Federacije BiH
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic