Dnevni red 272. sjednice Vlade FBiH

 • 01.07.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 271. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.6.2021. godine
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 28.6.2021. godine, s Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka
  3. Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 23.6.2021. - 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  4. Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i Udruženja poslodavaca
  5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je predložio Adnan Efendić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, koju je podnio Suad Kaknjo, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi u vezi sa izmjenom Zakona o doprinosima, koju je podnio Mirsad Pindžo, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  8. Prijedlog odgovora u vezi sa Zahtjevom za ocjenu ustavnosti člana 7. st. (2) i (3) Zakona o doprinosima, koji je podnio potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović
  9. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnoj upravi policije
  13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać
  14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva finansija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na području Unsko-sanskog kantona u Bosanskoj Krupi
  16. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Agencije za Nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  17. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.
  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.
  18. Dokument Ekonomska politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2023., sa Prijedlogom zaključka
  19. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za maj 2021. godine i period 1.1-31.5.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  20. Informacija o zaduženju kod Evropske investicijske banke za Projekat „Gradski prijevoz u Sarajevu“, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Gradski prijevoz u Sarajevu
  21. Informacija o jednokratnoj novčanoj podršci penzionerima, s Prijedlogom zaključka
  22. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanje iz sredstava revolvinga (stanje na dan 31.03.2021. godine), s Prijedlogom zaključka
  23. Informacija o inicijativi za pokretanje aktivnosti za reviziju odluka o proglašenju javnog interesa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija o aktuelnoj situaciji na realizaciji EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, s Prijedlogom zaključka
  25. Informacija čiji su sastavni dio Izvještaj o stanju predmeta od 12.04.2021. godine i Izvještaj o stanju predmeta od 10.06.2021. godine, dostavljeni od Konzorcija (Joint Venture): Walder Wyss LTD. Cirih, Švicarska – nosilac Konzorcija i doc. Dr. Almira Gagule, advokata iz Sarajeva – člana Konzorcija – Treća faza (drugi krug podnesaka) po Ugovoru o pružanju pravnih usluga broj: 06-14-242/2019 od 26.09.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
  26. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - maj 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  27. Informacija o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
  28. Informacija o napretku i poduzetim aktivnostima povodom učešća u realizaciji Komponente 6. projekta SEPA-e pod nazivom "Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšavanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka", s Prijedlogom zaključka
  a) Prijedlog odluke o odobravanju nabavke jednog (1) službenog putničkog motornog vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
  29. Informacija o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetima Ćavar i Puce protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 12371/21 i Jurić i Šunjić protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 18563/21, i prijedlogu za zaključenje prijateljskih nagodbi, s Prijedlogom zaključka
  30. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
  31. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar