Dnevni red 271. sjednice Vlade FBiH

 • 24.06.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 270. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.6.2021. godine
  2. Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 16.6 - 22.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
  4. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, koji su predložili Majra Dautbegović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Alisa Hajdarević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (konsolidovani) i Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I)
  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I)
  6. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
  7. Prijedlog uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu
  8. Prijedlog uredbe o projektima za koje se obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš
  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
  - Materijali za Dnevni red na Skupštine privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
  12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
  13. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 24. redovnoj skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
  14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
  16. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12. glave 1201 – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i 1202. – Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH; razdjela 17. glava 1701 – Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i razdjela 20. glava 2002 – Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH na razdjel 10. glave 1002 – Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i 1003 – Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH; razdjel 12. glava 1203 – Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU; razdjel 14. glava 1403 – Federalna uprava policije; razdjel 15. glave 1504 – Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo, 1507 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla i 1508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; razdjel 22. glava 2201 – Federalno ministarstvo trgovine; razdjel 26. glava 2602 – Sudska policija; razdjel 28. glava 2801 – Federalno tužilaštvo; razdjel 35. glava 3501 – Federalni hidrometeorološki zavod; razdjel 46. glava 4601 – Federalna uprava za civilnu zaštitu; razdjel 49. glava 4901 – Federalna novinska agencija; razdjel 53. glava 5301 – Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; razdjel 58 glava 5801 – Federalni zavod za agropedologiju i razdjel 62. glava 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove
  17. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ općine i gradovi
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ općine i gradovi, sa Prijedlogom teksta javnog poziva
  18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-podrška udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
  19. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o rodno zasnovanom nasilju u Bosni i Hercegovini" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat-unaprijeđenje ankete o radnoj snazi u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
  c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
  20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
  21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova federalnog štaba civilne zaštite
  22. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Jajce broj: 03-31-2-1313/20 od 10.09.2020. godine
  23. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Grada Tuzla broj: 07-31-8898/18-3 KS od 28.10.2019. godine
  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Grada Tuzla broj: 07-31-8898/18-4 KS od 21.10.2019. godine
  c) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Grada Tuzla broj: 07-31-8898/18-5 KS od 10.02.2019. godine
  24. Izjašnjenje o žalbi Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-05-409/21, a u vezi sa zahtjevom za pristup informacijama, sa Prijedlogom zaključka
  25. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova -Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 01.01.- 31.12.2020. godine, sa Prijedlogom zaključka
  26. Izvještaj o postupanju po Zaključku Vlade Federacije BiH V. broj: 1409/2019 od 05.12.2019. godine u periodu 15.12.2020. godine do 15.06.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  27. Izvještaj o radu Intersektorske komisije imenovane Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1175/2020 od 28.08.2020. godine, sa Prijedlogom zaključka
  28. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 01. januar - mart 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  29. Informacija o poduzetim aktivnostima na gašenju požara u Rudniku „Podzemna eksploatacija uglja“ RMU „Banovići“ d.d. Banovići za period 21.04.2021. godine do 14.06.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  30. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 936/2021 od 03.06.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  31. Informacija o realizovanim aktivnostima vezanim za izradu Energetske strategije Federacije BiH, za period 2015.- 2035. godine, sa projekcijom na 2050. godinu, sa dokumentom „Projektni zadatak za izradu Energetske strategije Federacije BiH, za period 2022.- 2035. godine“, sa projekcijom na 2050. godinu, sa Prijedlogom zaključka
  32. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o zaključenim ugovorima o zakupu i uspostavi prava služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države, sa Prijedlogom zaključka
  33. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-23-365/15 od 17.6.2021. godine, a u vezi sa smještajem Federalnog pravobranilaštva, s Prijedlogom zaključka
  34. Akcioni plan za inovacije u malim i srednjim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021.-2023. godina, s Prijedlogom zaključka
  35. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo
  36. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
  38. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 878/2021 od 20.5.2021. godine