Dnevni red 261. sjednice Vlade FBiH

 • 01.04.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 259. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.3.2021. godine i 25.3.2021. godine i Zapisnika 260. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.3.2021. godine
  2. Informacije o aktivnostima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19), za potrebe građana Federacije Bosne i Hercegovine
  a) Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19), u periodu od 26.3. do 31.3.2021. godine
  b) Očitovanje Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine na Zaključak V. broj: 474/2021 od 25.3.2021. godine
  c) Informacija o aktivnostima članova Pregovaračkog tima za nabavku vakcina protiv koronavirusa (COVID-19), za potrebe građana Federacije Bosne i Hercegovine formiranog Zaključkom V. broj: 474/2021 od 25.3.2021. godine
  3. Prednacrt zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o parničnm postupku, koju je podnijela predsjednica Općinskog suda u Sarajevu gđa Janja Jovanović
  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za uvrštavanje lijeka metotreksat na liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja za liječenje reumatskih oboljenja, te da se kroz Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH izdvoje sredstva za liječenje osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa biološkom terapijom, koju je podnio Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlog izjašnjenja o inicijativi (refundiranje troškova korištenja lijeka Kleksana koji koriste trudnice) koju je podnio Eldar Čomor, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
  11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
  12. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog oduke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog oduke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine
  c) Prijedlog oduke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine
  d) Prijedlog oduke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine
  e) Prijedlog oduke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine
  13. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala
  14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće
  15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima-Transfer željeznicama FBiH” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odobravanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
  17. Prijedlog odluke o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godine
  18. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
  19. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
  20. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
  e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
  21. Prijedlog odluke o prestanku važenja odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednih društava iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  22. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  23. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
  24. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  25. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) za hitni projekt COVID 19 (IBRD 9097 BA)
  26. Prijedlog rješenja o konačnoj godišnjoj ocjeni rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2020. godinu
  27. Prijedlog rješnja o izmjenama Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  28. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora državne službe za žalbe
  29. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  30. Izvještaji, s prijedlozima zaključaka
  a) Izvještaj o radu Upravnog odbora “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  b) Izvještaj o radu Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  31. Izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim putevima u Federaciji BiH za period od 1.1.-31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  32. Izvještaj Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija, s Prijedlogom zaključka
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija
  33. Izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  34. Godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  35. Izvještaji, s prijedlozima zaključaka
  a) Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka
  b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1.-31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  36. Izvještaj o radu Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.2020. godine do 31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  37. Godišnji plan rada, s finansijskim planom Finansijsko-informatičke agencije za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
  38. Godišnji plan rada Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
  39. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za februar 2021. godine i period 1.1.-28.2.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  40. Operativni plan za poboljšanje energetske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  41. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2021. godini, sa Informacijom, s mišljenjem Federalne upravne civilne zaštite na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2021. godini i prijedlozima zaključaka
  42. Izjašnjenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove povodom Obavijesti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o nerealizaciji Preporuke broj: P-211/19 od 16.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
  43. Informacija o realizaciji postupaka finansijske konsolidacije u privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za period od 1.8.2020. godine do 31.01.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  44. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - februar 2021. godine, s Prijedlogom zaključaka
  45. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-549/18 od 24.3.2021. godine u vezi smještaja federalnih institucija u objekat „Vila Braun“ u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka
  46. Informacija o petom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  47. Informacija o održanom 4. sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  48. Preporuke Evropske komisije s petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  49. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o nastanku požara u Rudnik “Podzemna eksploatacija uglja” RMU “Banovići” d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
  50. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (usmena) o zahtjevu Energoinvest d.d. Sarajevo za hitnu intervenciju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s problematikom uvoza i snadbijevanja Federacije BiH prirodnim plinom
  51. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate
  52. Prijedlog odluke o propisivanјu mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode
  53. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda BiH, Evropskog suda za ljudska prava, općinskih i kantonalnih sudova u predmetima tzv.vojnih stanova, s Prijedlogom zaključka