Dnevni red 15. sjednice Vlade FBiH

 • 28.09.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.09.2023. godine, Zapisnika 15. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.09.2023. godine telefonskim putem i Zapisnika 16. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.09.2023. godine telefonskim putem

  2. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o radu redovnih studenata i učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg su predložili Admir Čavalić i Haris Silajdžić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja obračuna naknade za radnike invalide II kategorije invalidnosti za vrijeme bolovanja, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  -  Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  5. Prijedlozi akata:

  a)  Prijedlog odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  c) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  d) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  e)  Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  6.  Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u svrhu odobravanja finansijske pomoći za članstvo Teniskog saveza BiH u Počasnom odboru DAVIS CUP susreta reprezentacija Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke)

  8.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 3 na Sporazum o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine od 26.03.2012. godine

  9.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću

  10. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke jednog novog putničkog motornog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

  11. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  12. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela objekta bivšeg štaba teritorijalne odbrane Ključ, Općini Ključ

  13. Prijedlozi rješenja:

  a)  Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu

  b) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu

  14. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli

  b)  Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli

  15. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine

  16.  Prijedlog rješenja o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine

  18.  Izmjene i dopune Godišnjeg plana rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa Prijedlogom zaključka

  19. Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj radi finansiranja projekta „Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine“ sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za „Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa“

  20. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o obavezama iz likvidacionog postupka nad privrednim društvom Remontni zavod d.d. Travnik, sa Prijedlogom zaljučka i Prijedlogom punomoći

  21. Informacija o pokretanju pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora željezničara za teritoriju Federacije BiH sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike po zahtjevu za održavanjem tematske sjednice, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija u vezi donacije opreme u sklopu projekta EU4INCLUSION - IPA 2020, sa Prijedlogom zaključka

  24.  Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - august 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Prijedlog odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode
  26. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje