Dnevni red 14. sjednice Vlade FBiH

 • 20.06.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 13.  sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
  3. Prijedlog odluke o usvajanju kriterija raspodjele sredstava sa pozicije „Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  4. Prijedlog odluke o usvajanju utroška sredstava sa kriterijama raspodjele sredstava „Transfer za zdravstvene ustanove“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  5. Prijedlog odluke  o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata;
  6. Prijedlog Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2007. godinu;
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa partnerskog ugovora između Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru;
  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „COMUNIDAD MAGNIFICAT“, Panama,  za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „MARIA PORTA DEL CIELO“, VIA CLIVO RUTARIO br. 47 T.5896780 Rim, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „OPUS MARIE“, Italija, Torino, Via Giachino br. 62.,  za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  11. Informacija o ukupnom javnom dugu Federacije BiH;
  12. Informacija o stanju energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine;
  13. Informacija o realizaciji Odluke Vlade Federacije BiH za iznalaženje strateškog partnera u JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za realizaciju aktivnosti u iznalaženju strateškog partnera za dokapitalizaciju JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo;
  14. Prijedlog rješenja o formiranju projektnog tima „Jedan zakon – jedan fond“;
  15. Razrješenje i imenovanje novog člana Odbora državne službe  za žalbe.