Dnevni red 10. sjednice Vlade FBiH

 • 02.08.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice, održane 26.07.2023. godine i Zapisnika 5. hitne sjednice, održane 31.07.2023. godine, telefonskim putem
  2. Nacrt programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2023-2026. godine, sa Prijedlogom zaključka
  3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
  4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
  5. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za izmjene Zakona o radu, u vezi sa regulisanjem pitanja slobodnih dana nedjeljom i u dan praznika, a koju je podnio Ivica Pavković, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o socijalnim uslugama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela grupa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  -  Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  -  Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH Telecom“ d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH Telecom“ d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH Telecom“ d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH Telecom“ d.d. Sarajevo
  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Skupštine JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red sjednice Skupštine JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u svrhu finansijske pomoći Udruženju za prevenciju ovisnosti NARKO-NE za organizaciju konferencije)
  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize“ utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  14. Prijedlog odluke o usvajanju Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini
  15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu
  16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu Privrednom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar u iznosu od 900.000,00 KM
  17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja federalnom ministru energije, rudarstva i industrije da zaključi Aneks 1. na Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje HE Janjići, 13,3 MW, na rijeci Bosni
  18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica i Prijedlog zaključka o usvajanju Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu
  19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
  20. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu ulica Tahtali sokak broj 17 Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja Službe za zaštitu od zračenja
  21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  22. Prijedlog teksta zahtjeva za sazivanje (vanredne) Skupštine RMU Banovići d.d. Banovići
  23. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-4224-33/21 od 23.11.2022. godine
  24. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-27-2-3064/21 od 27.02.2023. godine
  25. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kakanj, broj: 06/1-27-832/2023 od 09.03.2023. godine
  26. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka
  27. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka
  28. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period 14. decembar 2022- 31. maj 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka
  29. Informacija sa Prijedlogom rješenja o ovlaštenju (za rukovođenje Federalnom upravom policije)
  30. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Astera“ od Privrednog društva Astera d.o.o. Posušje, sa Prijedlogom zaključka
  31. Informacija o procesu monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć utvrđenu u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ iz sektora industrije sa prilozima i Prijedlogom zaključka
  32. Informacija o procesu monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć u 2020. godini, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/20), sa prilozima i Prijedlogom zaključka
  33. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju obaveza privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno po kreditu broj: 8255-VIII/16 od 25.07.2016. godine i reprogramu kredita broj: VLF-132907-IX/21 od 30.03.2021 godine, realizovanog kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  34. Informacija o konačnom izvještaju o kontroli namjenskog utroška dodijeljenih finansijskih sredstava u NTF Ploče za 2022. godinu prema Programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2022. godinu i Planu investicija za obnovu i rekonstrukuciju NTF d.o.o. Ploče za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka
  35. Informacija o analizi potreba za pokretanje aktivnosti na pripremi Projekta CEB III „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja, sa Prijedlogom zaključka
  36. Informacija o Strategiji za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027., sa Prijedlogom zaključka
  37. Informacija o zaključcima sa 5. sastanka Kolegija za europske integracije sa Prijedlogom zaključka
  38. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  39. Informacija o statusu ugovora sa centralnim nadzorom i realizaciji prispjelih obaveza u okviru WATSAN FBIH projekta, sa Prijedlogom zaključka
  40. Informacija o realizaciji Odluke o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko za privredno društvo „ADRIATIC METALS BH“ d.o.o. Vareš, sa Prijedlogom zaključka
  41. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
  42. Informacija o 12. Međunarodnom simpoziju o sportu – SIMPOSAR SARAJEVO 2023, sa Prijedlogom zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
  43. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
  b) Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
  44. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla