Dnevni red 1. sjednice Vlade FBiH

 • 04.05.2023.
 • 1. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis "GINEX" d.d. Goražde

  2. Tabelarni pregled predloženih zakona i drugih akata koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru u periodu od 31.03.2015.-28.04.2023. godine, a koji do danas nisu usvojeni, sa statusom predloženih zakona i drugih akata, sa Prijedlogom zaključka

  3. Informacija o prijedlozima materijala koji su upućeni Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje, a koji do danas nisu razmatrani i nalaze se na e-Portalu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  4. Informacija o Komisiji za administrativna pitanja, sa Prijedlogom zaključka

  5. Informacija o Komisiji za statusna pitanja članova Vlade Federacije BiH i njihovih savjetnika, sa Prijedlogom zaključka

  6. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog zaključka u vezi sa obustavom konkursnih procedura

  8. Prijedlog zaključka koji se odnosi na produženje roka za prijave na javne pozive Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta raspisane u 2023. godini

  9. Prijedlog zaključka koji se odnosi na produženje roka za prijave na tekuće javne pozive Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

  10. Prijedlog zaključka koji se odnosi na poništavanje pokrenutih konkursnih procedura za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora federalnih zavoda i ustanova iz resora Federalnog ministarstva rada i socijalne politike