84. sjednica Vlade FBiH

 • 23.12.2008.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

  Nakon parlamentarne rasprave u kojoj je podržan Nacrt, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu.

  Ovaj zakonski projekat, pripremljen uz saglasnost i saradnju sa kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, fakulteta i drugih subjekata iz ove oblasti, zasniva se na ustavnom načelu da poljoprivredno zemljište kao dobro od općeg interesa uživa posebnu zaštitu. To je i odredilo njegov sadržaj koji se odnosi na očuvanje, namjensko korištenje, povećanje proizvodne sposobnosti i unaprjeđenje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, bez obzira u čijem je vlasništvu, te usklađivanje interesa svih subjekata u korištenju poljoprivrednog zemljišta u ekonomskom razvoju zemlje.

  Cilj je predloženih rješenja da se osigura zaštita ovog nacionalnog resursa i spriječi njegovo korištenje u nepoljoprivredne svrhe, oživi tržište i davanje pod zakup, obezbijedi korištenje poljoprivrednog zemljišta na najcjelishodniji način i upravljanje napuštenim zemljištem. Značaj poljoprivrednog zemljišta za razvoj sektora štite zakonske odredbe o njegovom optimalnom korištenju i zabrani korištenja u nepoljoprivredne svrhe, obavezi korištenja poljoprivrednog zemljišta i njegovoj redovnoj obradi, te ograničenom prometu i davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta koji nisu apsulutno slobodni.

   
   
  UTVRÐENPRIJEDLOG ZAKONAOIZMJENAMAIDOPUNAMAZAKONAO ZAPOŠLJAVANJUSTRANACA 

  U izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca koje je, nakon parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada danas utvrdila u formi Prijedloga, ugrađene su sugestije date na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

  Prijedlog zakona koji je rezultat potrebe potpunijeg definiranja pojedinih pitanja, prije svega, usklađivanja sa novim rješenjima o izdavanju radnih dozvola u Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu na nivou Bi H i Pravilniku o uslovima i procedurama ulaska i boravka stranaca, propisuje proceduru izdavanja radne dozvole i obavezu uspostave saradnje, praćenja i koordinacije između službe za zapošjavanje koja je izdala radnu dozvolu i nadležne službe Ministarstva sigurnosti koja odobrava boravak.

  Na drugačiji način nego do sada regulisano je izdavanje radne dozvole strancu, jer se ne uslovljava prethodnim odobrenjem boravka od strane nadležne službe ministarstva unutrašnjih poslova. Uslov je da u evidenciji službe za zapošljavanje među nezaposlenim osobama nema takvih koje ispunjavaju zahtijevane uvjete poslodavca ili su nezainteresirane za taj posao, ukoliko ispunjavaju tražene uvjete. U skladu sa prijedlozima iz rasprave na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, precizirani su izuzeci od ovih uvjeta za strance koji su na teritoriji FBiH osnivači ili suosnivači privrednog društva, članovi uprave, nadzornog odbora, kao i za strance koji su ključni za rad u određenoj firmi.

  Izmjenom odredbe o zabrani rada strancu predviđena je i odgovornost poslodavca za angažiranje stranca koji ne ispunjava uvjete za zapošljavanje.

    

  UTVRÐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O TURISTIÈKOJ I O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

  Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge dva zakona: o turističkoj i o ugostiteljskoj djelatnosti. Do sada su ove oblasti bile uređene jednim Zakonom o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.

  Razlozi za uređivanje posebnim zakonoma su u potrebi ujednačavanja uvjeta za obavljanje ovih djelatnosti na teritoriji cijele Federacije BiH, za svaku posebno, kao i obimnost materije, koja se njima reguliše.

  Prijedlog zakona o turističkoj djelatnosti uređuje uvjete i način njenog obavljanja, subjekte koji se mogu baviti ovim poslovima i uslove koje moraju za to ispuniti.

  Posebni odjeljci zakona odnose se na definiranje turističkih vodiča, prijatelja, animatora i zastupnika, kao i na način obavljanja turističkih usluga u nautičkom, seoskom i drugim oblicima turizma.

  O predloženim rješenjima pribavljena su mišljenja kantonalnih ministarstava nadležnih za ovu oblast, Saveza općina i gradova FBiH i udruženja turističkih agencija u BiH i turističkih zajednica u FBiH.

  I o Prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti saglasila su se kantonalna ministarstva nadležna za ovu oblast, Savez općina i gradova FBiH, Udruženje hotrelijera i restoratera i turističke zajednice u FBiH. Njime se uređuju uvjeti za obavljanje ove djelatnosti, osnivanje i prestanak rada ugostiteljske radnje, poslovni prostor, razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata, ugostiteljske usluge u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu i na plovnom objektu.

   

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BIH

  Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

  S obzirom da se reformom u oblasti direktnog oporezivanja modernizira porezna struktura u Federaciji BiH i da od 1.1.2009. godine počinje primjena Zakona o porezu na dohodak, neophodno je izvršiti i odgovarajuće izmjene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda i propisati na koji će se način vršiti raspodjela poreza na dohodak, kao novog poreznog oblika, između kantona i jedinica lokalne samouprave.

  Novopredložena rješenja zasnovana su na rezultatima koji pokazuju da udio kantona od poreza na dohodak uplaćenog u svakom kantonu iznosi najviše 66,54 posto i općina najmanje34,46 posto, sa izuzetkom za Kanton Sarajevo u kojem općinama pripada 1,79 posto od poreza na dohodak uplaćenog u kantonu, budući da ovaj kanton ima drugačiju podjelu ovlasti od ostalih kantona i u skladu s tim i podjelu finansijskih sredstava.

   
   
  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O FINANSIJSKO - INFORMATIÈKOJ AGENCIJI
   

  Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o Finansijsko - informatičkoj agenciji i uputila ga u redovnu parlamentarnu proceduru.

  Ovim zakonom se utvrđuje pravna osnova za reorganizaciju Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge Sarajevo (AFIP) i Agencije za pružanje informatičkih i posredničkih usluga Mostar (FIP) i osnivanje Finansijsko - informatičke agencije u Federaciji BiH.

  Prema predloženim odredbama zakona, Agencija je specijalizirana organizacija za pružanje finansijsko – informatičkih usluga temeljenih na podacima koje prikuplja iz različitih izvora zasnovanih na ovom zakonu i drugim propisima.

  Osnivač agencije je Vlada Federacije BIH.
   

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O RAÈUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BiH

  Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Riječ je o novom zakonu jer bi postojeći iz 2005. godine trebalo u velikom dijelu mijenjati.

  Cilj je stvaranje pravnih pretpostavki za nadzor nad obavljanjam računovodstvenih poslova, uspostavu sistema kontrole kvaliteta revizora, osnivanje i javni nadzor nad Revizorskom komorom, izdavanje licenci, kao i provođenje postupka sankcioniranja u slučaju nepoštivanja zakonā i podzakonskih propisa. 

  Predložena rješenja stvaraju pravni osnov za provođenje reforme u oblasti računovodstva i revizije koja će rezultirati poticanjem poboljšanja kvaliteta finansijskog izvještavanja.

   
   

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE OBITELJI SA DJECOM 

  Na osnovu ranije vođenih rasprava na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom ( utvrđen i upućen u parlamentarnu proceduru u julu ove godine), Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, utvrdila Prijedlog ovog zakonskog teksta i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

  Imperativno je predviđeno predloženim izmjenama i dopunama da prava utvrđena ovim zakonom ne može ostvariti lice koje to pravo koristi ili može koristiti po drugim propisima, što bi trebalo osujetiti višestruko korišćenje određenih prava i druge zloupotrebe prisutne u dosadašnjoj praksi.

  U cilju pravednije raspodjele budžetskih sredstava i njihovog usmjeravanja na korisnike prava za dodatak i njegu i pomoć od drugog lica, predložene su izmjene nominalnih iznosa lične invalidnine i njeno vezivanje za ugovorenu cijenu rada utvrđenu Općim kolektivnim ugovorom.

  Radi ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, lica sa invaliditetom razvrstavaju se u dvije grupe, prema mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje, na ona koja ne mogu sama udovoljiti svojim osnovnim potrebama i lica sa invaliditetom koja ne mogu potpuno udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama. Ovo pravo ne ostvaruju lica smještena u ustanovu socijalne zaštite o trošku općinskog, odnosno kantonalnog budžeta. Lica sa invaliditetom starija od 65 godina novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ostvaruju u skladu sa kantonalnim propisima.

  Pooštreni su krijteriji za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, te ortopedski dodatak.

  Novopredložene izmjene ne dovode u pitanje osnovni cilj zakona da se zaštite najugroženije kategorije lica sa invaliditetom kojima je ta zaštita najpotrebnija i da osujete višestruko korištenje istih prava po različitim propisima.

  U raspravi je ocijenjeno potrebnim da se u ovom, ali i drugim zakonima kojima se utvrđuju novčana primanja za korisnike određenih prava, za osnovicu uzima ugovorena najniža cijena rada, o čemu će Vlada Federacije BiH zatražiti i mišljenje svojih ekonomsko-socijalnih partnera. 

   

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA

  Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se, u postupku prikupljanja, testiranja, prerade, čuvanja, distribucije i izdavanja ljudske krvi i krvnih sastojaka, osiguraju dovoljne količine kvalitetne i sigurne krvi i njenih sastojaka, kao i da se u oblasti transfuzijske djelatnosti postave standardi zaštite zdravlja, koji odgovaraju najvišim evropskim standardima.

  Nacrt zakona zasniva se na savremenim rješenjima za osiguravanje stanovništva krvlju, sastojcima krvi i derivatima krvi, uz poštovanje standarda, kvaliteta i sigurnosti u sakupljanju, ispitivanju, čuvanju i distribuciji ljudske krvi i krvnih sastojaka.

  Osiguravanje krvi, prema predloženim rješenjima, je dio transfuzijske djelatnosti koji uključuje planiranje, prikupljanje, preradu, testiranje, distribuciju i liječenje, u skladu sa načelima samodovoljnosti, dobrovoljnog neplaćenog davalaštva krvi kroz osiguranje dovoljnog broja davalaca krvi i sigurne transfuzije.

  To podrazumijeva dobru organizaciju transfuziološke službe i kontrolu kvaliteta kao jednog od uvjeta za sigurno i kvalitetno transfuzijsko liječenje dostupno svakom pacijentu.

   

  O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

  Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada danas nije podržala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji je podnio Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

  Ocijenjeno je da se navedenim Nacrtom zakona narušavaju osnovni principi i smjernice iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji je svojedobno pripremila ekspertna radna grupa imenovana Rješenjem premijera Federacije BiH a koji, iako usvojen u različitim tekstovima u oba parlamentarna doma, nikada nije usaglašen.

  Ukidanje kantonalnih uprava za šumarstvo, koje se predlaže Nacrtom zakona na prijedlog SDP-a, prema ocjeni Vlade, remeti uspostavljeni šestogodišnji organizacijski koncept i isključuje kantone iz neposrednog upravljanja i odlučivanja u šumarstvu, što je suprotno njihovim ustavnim ovlastima.

  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u roku od 90 dana pripremi tekst izmjena i dopuna Zakona o šumama.

   

  SAGLASNOST NA PROJEKAT IZGRADNJE KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA U OPÆINI ŽIVINICE

  Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na potpisivanje Memoranduma o sporazumijevanju za ostvarivanje međusobne saradnje i podrške između BiH i Federacije BiH i Komisije Evropske unije na provedbi projekta izgradnje kanalizacijskih kolektora u Općini Živinice.

  Ciljevi ovog projekta su povećanje broja stanovnika priključenih na kanalizacijske mreže, povećanje broja stanovništva čije se otpadne vode podvrgavaju potpunom prečišćavanju, smanjenje direktnog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u površinske vode izgradnjom kanalizacijskih kolektora, te izgradnja sistema kanalizacije u općini Živinice sa četiri kanalizacijska kolektora što predstavlja prvu fazu integralnog projekta izgradnje modernih kanalizacijskih objekata i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u ovoj općini.

  Evropska komisija će finansirati ove aktivnosti, ostali zadaci su u nadležnosti općine Živinice, a Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će aktivno sudjelovati u provedbi projekta.

   
   
  SMANJENE DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

  Vlada Federacije BiH donijela je danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Na ovaj način realizirano je Vladino opredjeljenje o smanjenju javne potrošnje, jer su dnevnice za službena putovanja za 2009. godinu smanjene za 20% u odnosu na sadašnje.

   

  ODLUKA O USLOVIMA I KRITERIJIMA ZA KREDITIRANJE KRAJNJIH KORISNIKA REVOLVING FONDA

  Ovom odlukom, koju je danas donijela Vlada FBiH, utvrđuju se uslovi i kriteriji za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za lokalni razvoj. Ova sredstva plasiraće se putem Razvojne banke Federacije BiH, a obezbijeđena su u okviru projekta za pružanje podrške lokalnim zajednicama, stimuliranje ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i za uspostavljanje trajnog revolving fonda za dugoročno finansiranje infrastrukturnih projekata.

  Sredstva revolving fonda koristit će se za kreditiranje općina, gradova, komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica čiji je osnivač općina ili grad sa područja Federacije BiH, s tim da je Odlukom propisano za koji projekti dolaze u obzir za finansiranje.

   

  FINANSIRANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA „UNIS-GROUP“

  Vlada je donijela Odluku da se iz tekućih grantova Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izdvoji 100.000 KM za finansiranje troškova osnivanja, registracije i poslovanja Privrednog društva „UNIS-GROUP“ Društvo za promet i usluge d.o.o. Vogošća.

  Na svojoj 69. sjednici Vlada je donijela Odluku o osnivanju ovog privrednog društva u cilju formiranja zajedničke izvozno-prometne kuće koja treba da objedini sve kadrovske potencijale namjenske industrije i kroz zajednički nastup, uz niže troškove poslovanja, udvostruči izvoz u ovom sektoru.

  „UNIS-GROUP“ Društvo za promet i usluge d.o.o. Vogošća je dužno namjenski utrošiti izdvojena sredstva i o tome izvijestiti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. 

   
   
  SREDSTVA ZA KULTURU I SPORT

  Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava odobrenih Odlukom o odobravanju izdavajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2008.godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

  Riječ je o 3.470.000 KM koja će se raspodijeliti u skladu sa doprinosom podizanju općeg nivoa u oblastima kulture i sporta, nastavkom realizacije započetih projekata, ravnomjernom regionalnom i nacionalnom zastupljenošću, podrškom projektima koji podstiču povratak i održivost povratka izbjeglih i raseljenih osoba u FBiH, podrškom programima i projektima koji imaju podršku lokalne zajednice i osigurano sufinansiranje, prioritetom i neophodnošću izvođenja radova, kao i funkcionalnom i ekonomskom opravdanošću projekta.

  Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka projekta.

   
   

  PREUZIMANJE OSNIVAÈKIH PRAVA I USKLAÐIVANJE STATUSA ZAVODA ZA SAOBRAÆAJ D.O.O. SARAJEVO

  Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o preuzimanju osnivačkih prava i usklađivanju statusa i poslovanja Zavoda za saobraćaj d.o.o Sarajevo.

  Prema ovoj odluci, Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo je javno preduzeće od posebnog interesa za Federaciju, a njegova djelatnost je istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehnološkim i tehničkim naukama i u području građevinarstva, arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, izrada i izvođenje projekata iz područja građevinarstva, izrada investicijske dokumentacije i tehnički nadzor, kao i drugi poslovi koji su u vezi sa osnovnom djelatnošću.

  Iznos osnovnog kapitala društva je 2.787.123,83 KM, a organe JP Zavoda za Saobraćaj d.o.o. Sarajevo čine Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju. Preduzeće je osnovano na neodređeno vrijeme, a kapital preduzeća je upotpunosti vlasništvo Federacije BiH.

   
   
  SUGLASNOST NA ANEX UGOVORA

  Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Anex Ugovora o sudjelovanju BH Steel Željezare Zenica d.o.o. putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela - Mittal Steel d.o.o. Zenica. Prijedlog ovog anexa je, nakon analize Ugovora o sudjelovanju, sačinilo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Agencije za privatizaciju u FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, te vanjskog suradnika.

  Anexom se stvara okvir za izvršenje dosad neispunjenih obveza iz temeljnog Ugovora. Prema odredbama iz Anexa, LNM - Mittal Steel se obvezuje kako će Društvo u roku od deset godina izvršiti kapitalna ulaganja od najmanje 135.000.000 dolara. U roku od četiri godine bit će pokrenuta integralna proizvodnja od 1.000.000 do 1.100.000 tona čelika, a u roku od pet godina 2-2,5 milijuna tona. Nakon ovog roka bit će uposleno 4.000-4.500 radnika.

  Društvo je, uz ostalo, obvezno ulagati sredstva u zaštitu okoliša, uključivši pogon za pročišćavanje vode, za nusproizvode i za kontrolu emisija.

  Bit će potpisani i protokoli kojima će biti riješena pitanja spornih zaliha i nepokretne imovine koja postoje s Željezarom Zenica d.o.o.

   
   

  ZA DESET MJESECI U FEDERACIJI BIH NAPLAÆENO I RASPOREÐENO PREKO PET MILIJARDI KM

  Ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi u Federaciji BiH za deset mjeseci ove godine iznose 5.243.000.000 KM što je za 11 posto ili 531,4 miliona KM više u odnosu na isti izvještajni period prošle godine. Ostali javni prihodi po osnovu vodnih, cestovnih i ostalih naknada imali su značajan rast i iznose 112,8 miliona KM, što je za 14 posto više u odnosu na 2007, godinu.

  Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 3.166.000.000 KM sa povećanjem od 238,8 miliona KM. Pojedinačno gledano, federalni proračun ima ukupno ostvarenih 1.027,1 miliona KM, što je za sedam posto više nego u istom periodu prošle godine. Na ime finansiranja spoljnog duga, prihodi od indirektnih poreza iznose 102,2 miliona KM, tako da ukupni prihodi federalnog proračuna zajedno sa sredstvima na ime finansiranja spoljnog  duga iznose 1.129,5 miliona KM. U strukturi ostvarenja ukupnih prihoda federalnog proračuna, porezni prihodi čine 82 posto ukupnih prihoda i iznose 841,5 miliona KM, a neporezni prihodi iznose 185,5 miliona KM i imaju rast od šest posto.

   
   

  KREDIT SVJETSKE BANKE ZA DRUGI PROJEKAT UPRAVLJANJA ÈVRSTIM OTPADOM

  Vlada je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju o kreditu Svjetske banke za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom i uputila je u Parlament FBiH radi usvajanja.

  Za ovaj projekat će Svjetska banka izdvojiti 40 miliona američkih dolara kreditnih sredstava od kojih će, prema preliminarnoj raspodjeli, 55 % pripasti Federaciji BiH, a 45 % Republici Srpskoj. Preostala 3,5 miliona američkih dolara za ovaj projekat će osigurarti enttiteske vlade.

  Projekat je zasnovan na implementacionim aranžmanima iz prvog projekta i treba da se implementira od 2009. do 2.013. godine uz naslanjanje na Strategiju za upravljanje otpadom u Federaciji BiH od 2008. do 2.018. godine.

  Sredstva su namijenjena rehabilitaciji odlagališta i zatvaranju nekontrolisanih odlagališta, unapređenju infrastrukture za prikupljanje otpada, zatim za kupovinu opreme i pružanje podrške deponijama u unaprjeđenju rada, kao i unaprjeđenju javnog zdravlja i kvaliteta života smanjivanjem nivoa zagađenosti.

  Snimanjem stanja u BiH identificirano je osam potencijalnih regiona za korištenje ovih sredstava. U Federaciji BiH to su regioni Goražda, Zenice i Livna. Federacija BiH će kreditna sredstva prenijeti krajnjim korisnicima, komunalnim preduzećima, sa kojima će Federalno ministarstvo finansija zaključiti sporazume o definiranju uvjeta, obezbjeđenju i načinu vraćanja kreditnih sredstava iz ovog projekta. 

   
   

   O KREDITU EXPORT-IMPORT BANKE KOREJE ZA PROJEKAT MODERNIZACIJE BOLNICA – KOREJA II

  Vlada je nakon razmatranja prihvatila Informaciju o kreditu Export-Import banke Koreje za projekat modernizacije bolnica u drugoj fazi. Radi se o sredstvima koja je Republika Koreja odobrila u visini od 50 miliona američkih dolara za ravnomjernu raspodjelu na oba entiteta.

  Kredit će se koristiti za nabavku opreme iz Republike Koreje sa rokom otplate od 22 godine, uz 5 godina grejs perioda i kamatnu stopu od 1,5 % godišnje. Kredit će se vraćati u jednakim polugodišnjim anuitetima.

  Nabavka medicinske opreme će se vršiti procedurom ograničenog konkurentskog nadmetanja među renomiranim korejskim kompanijama. Za nabavku opreme iz trećih zemalja može se koristiti 30% iznosa kredita ako se ta oprema ne može nabaviti u Koreji.Projekat će trajati 24 mjeseca od stupanja na snagu kreditnog sporazuma.

  Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na prihvaćanje ovog kredita, kao i Odluku za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH vezanog za ovaj kredit, za šta će zatražiti saglasnost Parlamenta FBiH.

   
   

  SAGLASNOST NA ANEKS SPORAZUMA O STRATEŠKOM POVEZIVANJU I PORAVNANJU DUGA BIH PREMA LIBIJSKOJ ARAPSKOJ DŽAMAHIRIJI

  Vlada je dala saglasnost na Aneks Sporazuma o strateškom povezivanju i poravnanju duga Bosne i Hercegovine prema Libiji koji je u Sarajevu potpisan 17. marta prošle godine i ovlastila federalnog ministra finansija i federalnog ministra energije , rudarstva i industrije da potpišu ovaj dokument.

  Aneksom se precizira da će se definisati Libijska strana koja će biti vlasnik dionica Velike Džamahirije u preduzeću „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo, a putem kojeg je izvršena konverzija duga Bosne i Hercegovine prema Libiji.

  Pošto libijska strana predmetne dionice želi registrovati na ime Fonda za ekonomski i socijalni razvoj, dogovoreno je da se ova izmjena unese i u sam Sporazum.

   
   

  INICIJATIVA ZA HARMONIZACIJU FEDERALNIH ZAKONA

  Zbog činjenice da se Inspektori i drugi zaposlenici Federalne upave za inspekcijske poslove u svakodnevnom vršenju inspekcijskog nadzora u različitim upravnim područjima, odnosno zastupanjem ove Uprave pred nadležnim sudovima u prekršajnim postupcima i upravnim sporovima sve češće suočavaju sa poteškoćama u konkrenoj primjeni odredbi pojedinih zakona, Federalna Uprava za inspekcijske poslove pokrenula je inicijativu za njihovu harmonizaciju.

  U jednom broju zakona nisu precizno razrađene i, adekvatno učinjenoj društvenoj opasnosti, utvrđene sankcije za neizvršavanje zakonom propisanih mjera. Također, postoji određena neusklađenost samih federalnih propisa prema kojima federalni inspektori utvrđuju postojanje prekršaja, ali ne preciziraju način na koji bi se ispravile utvrđene nepravilnosti.

  U skladu s ovom inicijativom Vlada je obavezala federalna ministarstva da pripreme prijedloge novih ili izmjene i dopune postojećih federalnih zakona u dijelovima koji se odnose na inspekcijski nadzor, u okviru realizacije prve faze Projekta “Giljotina propisa”.

   
  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada je na današnjoj sjednici donijela više odluka finansijske prirode kojima se odobravaju budžetska sredstva za realizaciju projekata planiranih u resornim ministarstvima.

  Sa budžetske pozicije “Učešće Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobreno je 106.500 konvertibilnih maraka za sufinansiranje Projekta “ Rekonstruiranje preduzeća u BiH” u I kvartalu ove godine. Sa iste pozicije odobreno je 100.000 KM za sufinansiranje Projekta “Razvoj zajednice-dodatno finansiranje” za I kvartal ove godine, 60.000 KM za Projekat “ Pripremljenost za avijarnu influencu ( ptičja gripa) u I kvartalu ove godine, 1.666.010 KM za Projekat IFAD 697 BA za III i IV kvartal ove godine i 68.691 KM za sufinansiranje Projekta “Razvoj male komercijalne poljoprivrede” za II kvartal 2008. godine.

  Posebnim odlukama odobreno je 419.186 KM namjenski utvrđenih sredstava za finansiranje Fondacije Srebrenica- Potočari za II, III i IV kvartal ove godine i 20.855 KM za rad Udruženja za brigu i prava djeteta “Naša djeca” iz Velike Kladuše .

  Na osnovu unutrašnje preraspodjele sredstava iz Budžeta FBiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, Vlada je posebnom odlukom odobrila utrošak dodatnih sredstava u iznosu od 800.000 KM sa kapitalnih grantova kantonima- podrška Vlade FBiH rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u FBiH. Sredstva će biti raspodijeljena tako što 400.000 KM ide općini Donji Vakuf za izgradnju puta Prusac, 210.000 KM Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja i Direkciji cesta Tuzla za izgradnju mosta preko rijeke Šibošnice na regionalnom putu Tuzla-Brčko, 100.000 KM Gradu Mostaru za rekonstrukciju puta Podveležje i 90.000 KM općini Drvar za sanaciju lokalnog puta Vrtoče- Podbrina.

  Sa posebnih podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora FBiH Federalnom ministarstvu turizma i okoliša odobren je utrošak sredstava od 12.064,95 KM za implementaciju Projekta “Dinarska eko regija 2012”, a Zavodu za javno zdravstvo FBiH 32.670 KM za obilježavanje evropske sedmice imunizacije.

  Vlada je donijela i više odluka kojima se odobrava preraspodjela sredstava Proračuna FBiH za 2008. godinu utvrđenih pojedinim budžetskim korisnicima ( FMUP, Porezna uprava FBiH, Zavod za kontrolu lijekova FBiH, Gender centar FBiH, Federalna uprava civilne zaštitei Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke), kako bi se na taj način pokrile sve utvrđene obaveze i aktivnosti za ovu godinu.

  Imajući u vidu značaj i status Saveza sjedeće odbojke BiH, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se ovom savezu otpisuje dugovanje u iznosu od 10.953 KM po osnovu zakupa poslovnog prostora.

   
   
  KADROVSKA PITANJA

  Vlada je danas donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za imenovanje izvršnih direktora: Ivica Èule za proizvodnju električne energije, Ilija Bakalar za distribuciju električne energije, Stipe Bagarić za opskrbu električnom energijom, Mila Bule za finansijsko-računovodstvene poslove i Branka Dadić za pravne, kadrovske i opće poslove.

   
   

  Sjednica Vlade FBiH je završena u 13,50 sati.