81. sjednica Vlade FBiH

 • 03.12.2008.


 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

  ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Više je razloga koji su opredijelili Vladu na ovaj korak, a prije svega potreba otklanjanja problema izazvanih primjenom postojećih odredbi o načinu usklađivanja najnižih i najviših penzija, usaglašavanje postojećeg zakona sa Zakonom o doprinosima, čija primjena počinje početkom slijedeće godine, te produženje roka za “prijevremeno” penzionisanje budući da krajem ove godine ističe za sada propisani rok.

  O predloženim rješenjima su, pošto se radi o podijeljenoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, dali mišljenja i kantoni (8) o čijim je primjedbama i sugestijama predlagač- Federalno ministarstvo rada i socijalne politike vodilo računa kod finalne izrade Prednacrta zakona koji je bio predmet razmatranja na današnjoj sjednici Federalne vlade.

  Izmjenama je, između ostalog, regulisano da prava iz PiO obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem osiguravaju i ostvaruju i zaposlenici osigurani po posebnim propisima u FBiH, zaposlenici u institucijama BiH sa prebivalištem u FBiH, kao i profesionalna vojna lica u Oružanim snagama BiH.

  Jedna od važnijih izmjena odnosi se na ustanovljavaanje prava na novčanu naknadu za fizičku onesposobljenost, što je u skladu sa Odlukom visokog predstavnika, potvrđenom od strane Parlamenta FBiH.

  Iznos starosne penzije za mjesec koji se usklađuje prema Prijedlogu zakona ne može biti veći od četiri prosječne penzije isplaćene u decembru 2007. godine i usklađene za isplatni koeficijent za taj mjesec.

  Jedinstven način usklađivanja svih penzija treba da obezbijedi odredba po kojoj se, kao osnov za utvrđivanje zajamčene i najniže penzije, uzima prosječna penzija isplaćena u decembru 2007. godine usklađena sa članom 51. Zakona za tekući mjesec u kojem se isplata vrši.

  Predložena je i dopuna prema kojoj je nadležnom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite data mogućnost podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava po osnovu ocjene radne sposobnosti, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

  Postojeći zakon obogaćen je i potpuno novim članom kojim je uređeno pitanje nadležnosti za postupanje kod ostvarivanja prava iz PiO za osiguranike koji su ostvarili penzijski staž u BiH do 30.4.1992. godine, odnosno za postupanje u slučaju kada je staž osiguranja ostvaren nakon ovog datuma u Federaciji BiH, što do sada nije bilo regulisano.

  Rok za ostvarivanje prava na “prijevremenu” penziju pod Zakonom utvrđenim uvjetima pomjeren je sa 31.12.2008. na 31.12.2015. godine.

   

  PRIJEDLOG ZAKONA O PLAÆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I
  TUŽILACA U FBiH UPUÆEN U PARLAMENTARNU PROCEDURU

  Sa današnje sjednice Vlada FBiH je u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

  Riječ je o Zakonu, u identičnom i neizmijenjenom tekstu, kako ga je proglasio Visoki predstavnik za BiH Odlukom od 9.12.2005. godine, od kada se i primjenjuje u Federaciji BiH, pa je neophodno njegovo usvajanje u Parlamentu FBiH.

   

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

  U skladu sa primjedbama i sugestijama iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, kada je ocijenjeno potrebnim da se zakon razmatra u redovnoj proceduri, Vlada FBiH je danas utvrdila i u Parlament FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša.

  Riječ je o usaglašavanju postojećih rješenja sa pojmovima i standardima evropskih i svjetskih konvencija iz ove oblasti, kao i zakonskim propisima donesenim u međuvremenu u Federaciji BiH.

   

  SAGLASNOST ITALIJANSKOJ NEVLADINOJ ORGANIZACIJI

  Vlada FBiH je dala saglasnost nevladinoj organizaciji Fondacija „Fortezza dell Immacolata“ iz Italije da osnuje ured na teritoriji Federacije BiH.

  Sjedište Ureda je u Međugorju, a osniva se u cilju ostvarenja kontakata s ovim gradom u vrijeme hodočašća članova porodica čija su djeca žrtva droge i drugih oblika ovisnosti.

  Fondacija će ovim porodicama i njihovoj djeci, pružanjem duhovne podrške, nastojati pomoći u odvikavanju od ovisnosti, a predviđa se i pomoć za siromašne i ugrožene.

   
  DESETOMJESEÈNO IZVRŠENJE PRORAÈUNA

  U periodu od januara/siječnja do oktobra/listopada 2008. godine u proračunu Federacije BiH ostvareni su ukupni prihodi, primitci i financiranja u iznosu od 1.129,5 milijuna konvertibilnih maraka i ukupni rashodi i izdatci u iznosu od 1.202,5 milijuna KM. Ostvarenje proračuna u procentualnom iznosu je 61,6 posto u odnosu na izmjene proračuna za 2008. godinu. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 43,8 milijuna KM.

  Prihodi od neizravnih poreza, poreza na dobit i ostalih poreza iznose 943,8 milijuna KM, a neporezni prihodiiznose 185,5 milijuna KM i veći su za 6,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan neporezni prihodi bilježe ostvarenje od 67,4 posto. Do konca kolovoza po osnovi dividendi prikupljeno je 81,2 milijuna KM.

  Ukupno ostvareni rashodi i izdatci u ovom izvještajnom periodu iznosili su 1.202 milijuna KM i pokazuju povećanje od 26,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 65,6 posto, što znači da je ukupno ostvarenje manje za 21,3 posto u odnosu na izmjene proračuna ili u apsolutnom iznosu manji su za 326 milijuna KM.

  Tekući rashodi su ostvareni u iznosu od 1.042 milijuna KM i veći su za 30 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su u odnosu na izmjene proračuna ostvareni indeksom od 69,9 posto. Po osnovi tekućih transfera realizirano je 727,7 milijuna KM, što iznosi 69,3 posto u odnosu na plan, s povećanjem od 26,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarenje po osnovi kapitalnih grantova u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 36,5 milijuna KM, što u odnosu na izmjene proračuna iznosi 44,9 posto.

  Kapitalni izdatci u razdoblju od januara do oktobra 2008. godine iznose 65,5 milijun KM i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za 37 posto. Najvećim dijelom se odnose na ulaganja u stalnu imovinu, odnosno u izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar, nabavku opreme, nabavku robnih rezervi i rekonstrukciju i investicijsko održavanje (rekonstrukcija Geodetskog zavoda). Indeks ostvarenja u odnosu na izmjene proračuna za 2008. godinu je 50,5 posto. Otplate dugova u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u ukupnom iznosu od 91 milijun KM.

  Iz svega navedenog vidljivo je za promatrano izvještajno razdoblje da je proračun Federacije BiH ostvario manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 73 milijuna KM,što je rezultat prije svega slabih priliva, kako poreznih, tako i neporeznih prihoda, koji bilježe veoma niske stope rasta. Za deset mjeseci prihodi su za 398,5 milijuna KM manji u odnosu na idealno izvršenje izmjena proračuna za 2008. godinu.

   

  O HUMANITARNIM AKTIVNOSTIMA STRANIH UDRUŽENJA I FONDACIJA

  Federalno ministarstvo pravde registrovalo je 175 predstavništava stranih udurženja i fondacija koje obavljaju humanitarnu djelatnost, kaže se u Izvještaju o realizaciji njihovih aktivnosti za prvih devet ovogodišnjih mjeseci.

  U tom periodu izdato je 260 dozvola za realizaciju humanitarnih projekata koje je prijavilo 75 organizacija. Planirana finansijska vrijednost humanitarnih projekata za koje su izdate dozvole iznosila je 49.883.803 konvertibilne marke, a prema dostavljenim izvještajima do sada je realizovano 23.608.640 KM ili 47,32 posto. Humanitarna aktivnost - pomoć odvija se u različitim oblastima: psihosocijalna, medicinsko-rehabilitaciona, edukacija i školstvo, izgradnja i obnova, mala privreda, poljoprivreda i stočarstvo, hrana, odjeća i obuća, novčana pomoć, mediji i druge nematerijalne usluge. Evidentan je pad interesa stranih humanitarnih organizacija za pružanje pomoći ugroženim kategorijama stanovništva.

  Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica da organizuje sastanak sa nevladinim organizacijama, na kojem će se prezentovati informacije o njihovom radu, strukturi pomoći, potrebama korisnika, razlozima nerealizacije projekata. Ovom sastanku pristustvovat će i predstavnici Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica treba da pokrene inicijativu za izmjene važećih zakonskih odredaba koje se odnose na nadležnost za izdavanje potvrda, dozvola, kao i praćenje rada humantiranih organizacija.

   

   O REALIZACIJI PRUŽANJA PODRŠKE I ORGANIZOVANJU UKOPA EKSHUMIRANIH I IDENTIFIKOVANIH ŽRTAVA RATA

  U Informaciji o realizaciji pružanja podrške i organizovanju ukopa ekshumiranih i identifikovanih žrtava rata, usvojenoj na današnjoj sjednici Vlade FBiH, navodi se da su sredstva   Budžeta FBiH za ove namjene ove godine iznosila 210.000 konvertibilnih maraka. 

  Budući da je najveći dio sredstava za ove namjene do sada izdvajan iz „Tekuće rezerve Vlade FBiH“, Vlada je danas ocijenila potrebnim da pri pripremi budžeta za 2009. godinu ova sredstva budu planirana u budžetu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica kao poseban ekonomski kod i kao potreba visokog prioriteta.

  Radi što preciznijeg planiranja budžetskih sredstava, a do konačne implementacije Zakona o nestalim osobama na nivou države BiH, potrebno je izraditi mogući kalendar ukopa i godišnjica obilježavanja datuma.

   

  O STANJU U OBLASTI PODUZETNIÈKIH ZONA U FEDERACIJI BiH

  Prepoznavši potrebu za izgradnjom poduzetničkih zona kao jednom od važnijih faktora za razvoj malih i srednjih preduzeća, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta napravilo je Program izgradnje poduzetničkih zona, koji je prezentiran diljem Federacije BiH. Nakon toga sačinjena je analiza koja je pokazala da u većini općina u FBiH postoji zainteresiranost za izgradnjom poduzetničkih zona.

  Tako su se, navodi se u danas usvojenoj Informaciji, na javni natječaj „Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2008.godinu - izgradnja poduzetničkih zona, javile 32 općine Federacije BiH. S 22 općine koje su ispunjavale sve propisane uvjete potpisani su ugovori o dodjeli i implementaciji poticajnih sredstava u ukupnom iznosu od 2.790.000 konvertibilnih maraka. Najviše sredstava dobili su najnerazvijeniji kantoni: Posavski, Bosansko-podrinjski i Kanton 10.

  Analizom rada sadašnjih poduzetničkih zona i provedenom anketom po kantonima, utvrđene su velike mogućnosti daljnjeg razvoja malog i srednjeg poduzetništva intenziviranjem izgradnje poduzetničkih zona. Stoga je danas Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zaduženo da nastavi raditi na implementaciji mjera iz dokumenta „Stanje razvijenosti i prijedlog mjera za rast i razvoj MSP-a u FBiH 2007.-2010.“ kako bi izgradnjom poduzetničke infrastrukture, a samim tim i poduzetničkih zona, došlo do privlačenja stranih investicija i stvaranja boljeg ambijenta za ekonomski razvoj.

   

  O STANJU U FEDERALNOJ DIREKCIJI ROBNIH REZERVI

  Vlada FBiH je upoznata s Informacijom Federalne direkcije robnih rezervi o stanju u ovoj instituciji koja predstavlja realnu sliku trenutnog stanja ali i ukazuje na potrebu da se u narednom periodu izvrše bitne promjene. 

  Među prijedlozima mjera, u Informaciji se ukazuje na potrebu obnavljanja roba, posebno pšenice ( za koju će, kako se očekuje, posao biti završen do kraja ove godine), zaključivanje ugovora o nabavci novih količina ulja, kao i mjere za namirivanje posuđenih količina, prodaja vina iz robnih rezervi, povrat pozajmljenih roba, te raskid ugovora za skladištenje goriva sa onim skladištima koja ne zadovoljavaju ni minimalne tehničke uvjete.

  Vlada je zadužila Federalnu direkciju robnih rezervi da u što kraćem vremenskom roku pripremi prijedloge odluka neophodnih za rješavanje trenutnog stanja roba u rezervama, kao i da predloži Akcioni plan mjera koje bi, kratkoročno i dugoročno, odražavale strateško opredjeljenje o ulozi i svrsi federalnih robnih rezervi, uključujući potrebu promjena u Zakonu, kao i u organizaciji same direkcije.

   
  UNAPRJEÐENJEINFORMATIÈKO-KOMUNIKACIJSKIH
  TEHNOLOGIJAUVLADIFBiH
   
  Polazeći od utvrđenih politika i usvojenih zaključaka u svezi razvitka informatičko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u federalnim tijelima uprave i federalnim upravnim organizacijama i službama, Vlada FBiH danas je, nakon razmatranja Informacije Glavnog tajništva, zadužila sva ministarstva koja nemaju odgovarajuću razinu serverske i mrežne infrastrukture da, u suradnji s Glavnim tajništvom, planiraju sredstva za ove potrebe.
   
  Konktretno, riječ je o centraliziranom pristupu antivirusnom rješenju, stalnom pristupu internetu za sve uposlene preko jednog linka i otvaranju e-mail adresa za njih, te uvezivanju ministarstava s informacijskim sustavima Vlade FBiH (e-Portal, intranet i drugo). Nužno je i standardizirati i licencirati software na računarima, te omogućiti uposlenima komuniciranje putem e-maila, čime se smanjuju troškovi telefona, mobitela i faxova. U svim federalnim ministarstvima bit će uposlen najmanje jedan informatičar koji će, zajedno sa Sektorom za informatiku Glavnog tajništva, raditi na daljnjoj izgradnji informatičkog sustava.
   
  Federalno ministarstvo pravde će, u suradnji s Glavnim tajništvom, izraditi propise u svezi korištenja IKT-a u federalnim tijelima uprave, dok će Tajništvo, u suradnji s Agencijom za državnu službu FBiH, organizirati seminar o korištenju IKT-a za predstavnike svih federalnih tijela. Glavnom tajništvu je dat zadatak da, zajedno s predstavnicima ministarstava i drugih tijela uprave, pristupi izradi idejnog projekta za intranet Vlade FBiH.
   
  U suradnji s Uredom Vlade FBiH za odnose s javnošću i predstavnicima ministarstva i drugih tijela uprave, Glavno tajništvo pristupit će i izradi idejnog projekta za web portal Vlade FBiH, koji će sadržavati elemente portala FBiH (vijesti iz FBiH i ulaz na sve web stranice državnih tijela FBiH, od općina, kantona, oba doma Parlamenta FBiH, do ureda predsjednika i dopredsjednika FBiH).
   

  PROVOÐENJE ZAKONA O PRAVIMA BORACA I ÈLANOVA NJIHOVIH PORODICA

  Na osnovu Informacije Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o provođenju Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koju je Vlada FBiH razmatrala na jednoj od prošlih sjednica, danas je donesen zaključak kojim se ovo ministarstvo zadužuje da intenzivira upravno-finansijski i inspekcijski nadzor i kontrolu, te provede reviziju korisnika boračko-invalidske zaštite.

  Ovo ministarstvo treba da, u saradnji sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, napravi dinamiku donošenja nalaza, ocjene i mišljenja iz ove oblasti.

  Vlada je, između ostalog, zaključila i da je potrebno ubrzati izradu akata neophodnih za uspostavu registra boraca, kao i pripreme za donošenje zakonskih rješenja koja bi omogućila reviziju svih korisnika sredstava.

   

  SAGLASNOST NA PRODUŽENJE BORAVKA U MIROVNOJ MISIJI UN-a

  Federalna vlada je donijela Odluku kojom se pripadniku bh.kontingenta civilne policije s područja Federacije BiH Saši Prodanoviću daje saglasnost na produženje boravka u Misiji UN-a u Liberiji.
   
  Produženje se odnosi na period od 23.12.2008. do 26.6.2009. godine.
   
  PRODUŽENROKKOMISIJIZAVERIFIKACIJUNEISPLAÆENIHOBAVEZA
   
  Vlada FBiH je danas Komisiji za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 1.4.1996. do 31.12.2005. produžila rok za završetak posla do kraja ove godine. U tom smislu, novim Rješenjem je izmijenjeno postojeće rješenje kojim je imenovana ova komisija.
   
  KADROVSKA PITANJA

  Vlada FBiH je danas donijela Rješenje o imenovanju članova novog Nadzornog odbora ove Razvojne banke FBiH, koji sačinjavaju: Ante Vidačak (predsjednik), Duljko Hasić, Lutvo Mehonić, Branko Ivković, Senad Softić, Ivan Ðogić i Fikret Hadžić.

  Na današnjoj sjednici je, nakon provedene Zakonom propisane procedure, Vlada donijela Rješenje o nominovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar. Nominirani su Žarko Pušić (za predsjednika) i Dragan Kolobarić, Božo Krstanović, dr. Abidin Deljanin, Esad Eminović i Nada Glibić (za članove).

  Danas je donijeto Rješenje kojim je Aida Pilav razriješena dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo FBiH, zbog prestanka radnog odnosa u Zavodu, a na ovo mjesto iz reda uposlnika Zavoda imenovana je Divna Sirko.
  Vlada je imenovala novo Radno tijelo za izradu Informacije o mogućnostima i opravdanosti uvođenja fiskalnih kasa u FBiH, budući da ranije oformljeno nije u predviđenom roku obavilo ovaj posao. U Radno tijelo imenovani su Filip Ujević (predsjednik), Hajrudin Hadžimehanović, Donko Jović, Midhat Arifović, Lela Glibo i Ibrahim Tirak (članovi), koji su obavezni o ovom poslu izvijestiti Vladu Federacije BiH.
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.30 sati.