7. ЗАКОН о Граду Босанска Крупа

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ГРАДУ БОСАНСКА КРУПА

Проглашава се Закон о Граду Босанска Крупа, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 21.12.2021. године и на сједници Дома народа од 17.02.2022. године.

Број 01-02-1-118-01/22
28. фебруара 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ГРАДУ БОСАНСКА КРУПА


Члан 1.
(Предмет Закона)


У складу с условима из члана 5. став 2. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/06 и 51/09) овим законом успоставља се Град Босанска Крупа, одређује његова територија, прописује својство, органи, начин избора градског вијећа и градоначелника, уређује доношење привремене статутарне одлуке, доношење статута, расписивање избора и друга питања од значаја за примјену овог закона.


Члан 2.
(Територија)


Територију Града Босанска Крупа чине сва насељена мјеста, која су се према евиденцији Федералног завода за статистику налазила у оквиру Општине Босанска Крупа на дан ступања на снагу овог закона.


Члан 3.
(Својство)


Град Босанска Крупа је јединица локалне самоуправе и има својство правног лица.


Члан 4.
(Самоуправни органи)


(1) Самоуправни органи Града Босанска Крупа су Градско вијеће и градоначелник.
(2) Самоуправни органи Града Босанска Крупа послове из своје надлежности врше у складу с уставом, законом и Статутом Града.
(3) Мандат вијећника Градског вијећа и градоначелника је четири године.


Члан 5.
(Градско вијеће)


(1) Орган одлучивања Града Босанска Крупа је Градско вијеће.
(2) Број чланова Градског вијећа одређује се Статутом Града у складу са законом.
(3) Градско вијеће Града Босанска Крупа бира се демократским путем на непосредним и тајним изборима на подручју цијелог града.


Члан 6.
(Градоначелник)


(1) Извршни орган Града Босанска Крупа је градоначелник.
(2) Градоначелник Града Босанска Крупа бира се у складу са Законом о избору, престанку мандата, опозиву и замјени начелника општина у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 19/08).


Члан 7.
(Статут)


(1) Град Босанска Крупа има Статут.
(2) Статутом Града Босанска Крупа прописује се и уређује самоуправни дјелокруг Града, његова обиљежја, сједиште, јавна признања, организација, овлашћења и начин рада његових органа, међусобни односи градског вијећа и градоначелника, облици непосредног одлучивања грађана, сарадња с другим јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за Град.
(3) Статут Града Босанска Крупа мора бити у складу с Уставом Федерације Босне и Херцеговине, Уставом Унско – санског кантона и федералним и кантоналним законодавством.
(4) Статут Града Босанска Крупа припрема и усваја Градско вијеће двотрећинском већином вијећника Градског вијећа.


Члан 8.
(Правно сљедништво)


(1) Град Босанска Крупа је правни сљедник Општине Босанска Крупа и има законом одређене надлежности Града и преузима надлежности, права, обавезе и имовину општине чији је правни сљедник.
(2) Вијећници Општинског вијећа Босанска Крупа и начелник Општине Босанска Крупа, изабрани на Општинским изборима одржаним 15. новембра 2020. године, ступањем на снагу овог закона, настављају с радом као вијећници Градског вијећа и градоначелник Града Босанска Крупа.
(3) Општински органи управе и управне организације, стручне и друге службе и други општински органи, ступањем на снагу овог закона настављају с радом као органи и службе Града Босанска Крупа.
(4) Јавна предузећа и јавне установе, чији је оснивач општина, настављају с радом као јавна предузећа и установе Града Босанска Крупа.


Члан 9.
(Привремена статутарна одлука)


Вијећници изабрани на Општинским изборима за Општину Босанска Крупа одржаним 2020. године донијеће Привремену статутарну одлуку Града Босанска Крупа у року од два мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, која ће важити до доношења Статута Града.


Члан 10.
(Ступање на снагу)


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.


Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.